BİST’in hedefi ilk 10

Capital (Turkey) - - GÜNDEM - YASEMİN ERDOĞAN yerdogan@capital.com.tr

1 Son verilerle BİST’in büyüklüğü, hacmi nedir? Kaç şirket aktif olarak işlem görüyor? 2 BİST’te kaç endeks var? En etkili ve

büyük hacimliler hangileri? 3 Borsamızın derinleşmesi için şimdiyedek neler yapıldı? Hedefe ulaşıldı mı?

SORUDA BORSA İSTANBUL Nisan 2013, İstanbul finans piyasası için yeni bir başlangıç oldu. İstanbul Finans Merkezi hedefiyle yola çıkıldı, altın borsası ve İMKB aynı çatı altında birleştirildi. Adı da Borsa İstanbul’a (BİST) dönüştü. Aradan geçen 1,5 yılda kat edilen mesafe az değil. Ama Borsa İstanbul Başkanı İBRAHİM TURHAN’a göre yeterli de değil. “2010’da küresel finansal merkezler arasında 74’üncü sırada olan İstanbul, 2014’te 47’nci sıraya yükseldi” diyen Turhan, ekliyor: “Hedefimiz, İstanbul’un ilk 10 küresel finansal merkez arasında olmasını sağlamak.”

2013’ü 430 milyar dolar toplam işlem hacmiyle kapatan BİST’in derinlik kazanması ise halka arz sayısının artmasına bağlı. Peki daha derin bir borsaya nasıl ulaşılacak? Merak edilenleri Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turhan’a sorduk. 2014 A ustos itibar yla Borsa stanbul’un toplam i lem hacmi 229 milyar dolar düzeyinde gerçekle ti. 2013 sonunda ise toplam i lem hacmi, 430 milyar dolar düzeyindeydi. Son 10 y lda i lem hacminde 4 kata yak n art gerçekle ti.

Ayn dönemde B ST’in piyasa de eri de artt . Toplam piyasa de eri 2013 sonu itibar yla 236 milyar dolar, 2014 A ustos itibar yla 263 milyar dolar düzeyine ula t . lem gören irket say s ise yine 2014 A ustos itibar yla 423. Pay piyasas için 57’si anl k, 285’i seans sonlar nda olmak üzere toplam 342 endeks; borçlanma araçlar piyasas için ise 7’si anl k, 11’i gün sonunda olmak üzere toplam 18 endeks hesapl yoruz. En etkili ve büyük hacimli endeksler B ST100, B ST30 ve B ST10 endeksleri. B ST100 endeksi, pay piyasas için temel gösterge endeksi olarak kullan l yor. lk etapta ürün yelpazesini geli tirmek için bir dizi çal ma gerçekle tirildi. 2014’ün ilk yar s nda döviz opsiyonlar piyasa yap c l sistemiyle i lem görmeye ba lad . Sonras nda alt na dayal fiziki teslimatl sözle meyi devreye almay planl yoruz. Borsa stanbul spot enerji piyasas n i letecek olan EP A ’a yüzde 30 oran nda ortak olurken, türev enerji piyasalar n kurup i letecek. Takip eden süreçte do algaz ve di er enerji türev sözle meleri de borsam zda i lem görmeye ba layacak. Bir metal piyasas olu turuyoruz. Bu geli melere ilave olarak, slami finans ürün yelpazemizi de geli tiriyoruz. Son 2 y ldaki bu dönü üm sürecinin henüz ba nda olmam za ra men, önemli bir a ama kaydedildi. Küresel finansal merkezler aras nda 2010’da 74’üncü s rada olan stanbul, 2014’te 47’nci s raya

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.