10

Borsa stanbul’un yat r mc profili nas l? Yerli-yabanc dengesi nedir?

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

lk göze çarpan olgu, bireysel yat r mc lar n say sal a rl d r. Tüm yat r mc lar n say sal olarak yüzde 98’ini bireysel yat r mc lar olu turuyor. Bireysel yat r mc lar n yüzde 99’u da yerli. Kurumsal yat r mc lar içinde ise yabanc yat r mc oran yüzde 38 düzeyinde bulunuyor. Bireysel yat r mc lar n say sal çoklu una ra men, portföy de erleri aç s ndan da l m ma bak ld nda farkl bir durumla kar la yoruz. Toplam 227 milyar TL’lik elde tutulan pay senedinin yüzde 82’si kurumsal yat r mc larda bulunuyor. Bu kurumsal yat r mc lar n da yüzde 77’sini yabanc yat r mc lar olu turuyor. Özet olarak, yerel yat r mc lar ortalaman n üzerinde s kl kla i lem yaparken, yabanc yat r mc lar daha az s kl kla i lem yap yor. Ancak halka aç k paylar n yüzde 63’ünü portföyünde bulunduruyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.