Bilişim yüzde 8-10 büyüyecek

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA - FATO KARAHASAN fkarahasan@gmail.com

Bilgi teknolojileri ve ileti im sektörü, her y l dünyada ortalama yüzde 2-4 aras nda bir oranla büyüyor. 3,5 trilyon dolarl k bu pazar, h z kesmeden geli iyor. Türkiye, dünya pazar n n 2 kat h zla büyüyor, ancak dünya bili im pazar nda sadece binde 3 civar nda bir pay var. TÜB SAD rakamlar na göre, Türkiye bili im sektörü 61,6 milyar TL’lik bir hacme sahip. Dünyan n en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için öncelikle bu oranlar yukar çekmemiz gerekiyor. Sektör hakk ndaki de erlendirmesini ald m Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Nalbanto lu, Ramazan, seçim ve yaz dönemiyle birlikte bu y l üçüncü çeyre in zor geçti ini, ancak son çeyrekte sektörün canlanarak 2014’ü yüzde 8-10 oran nda büyüyerek kapataca n söyledi.

Nalbanto lu, bilgi teknolojileri sektörünün geli mesi için yaz l m ve hizmet pazar n n h zla büyümesi gerekti ine dikkat çekiyor. Türkiye’de binden fazla AR-GE irketi oldu unu, ancak bunlar n yüzde 85- 90’ n n sürdürülebilir olmad n belirten Nalbanto lu, Silikon Vadisi’nden ç kan ve dünyaya yay lan bulu lar n pek ço unun arkas nda, belli bir a amadan sonra bir yat r m fonu-finansman irketi oldu unu hat rlat yor.

KoçSistem 2001’de ODTÜ Teknokent’te ba lad AR-GE faaliyetlerini, 2008’de kurulan Türkiye’nin yaz l m alan ndaki ilk ve genel anlamdaki 16’nc AR-GE ve yenilik merkezinde yo un bir ekilde sürdürüyor. Nalbanto lu’nun verdi i bilgiye göre KoçSistem, bir ekosistem içinde proje bazl i birlikleriyle AR-GE kurulu lar n destekleme karar ald . Prototipe dönü mü ve kendi özgün teknolojilerini yaratm irketlerin ürünlerini i de erine dönü türecek projelerde kullanacak. htiyaç duyduklar sat , pazarlama, finansman deste ini sa layacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.