Organik gıdada başarılı model

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

Organik g da, dünyada 63 milyar dolarl k bir hacme ula t (2012 verileri). 2019’da bu rakam n 187 milyar dolar olmas öngörülüyor. Amerika, Almanya ve Fransa organik beslenme konusunda büyük yat r mlar yapan ülkelerin ba nda geliyor. Türkiye’nin organik g da pazar ndaki ba ar l markalar ndan birisi olan Orvital, örnek al nmas gereken bir modelle ilerliyor. Tavuk, et ve arküteriden sonra, ürün gam n geni leterek bakliyat ve makarnada iddial bir oyuncu haline gelen Orvital, 2009’da “Sadece organik üretim” yapma karar yla pazara girdi. Geçen zaman içinde organik tavuk sat lar n 10 kat art rd ve pazar n yüzde 85’ini elde etti. K rm z et, arküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam) ve döner gibi haz r ürünlerde pazar n ilk ve tek organik üreticisi konumunda.

Do u, Güneydo u ve ç Anadolu’daki sözle meli çiftçileriyle i birli i yaparak ubat 2014’te organik bakliyat (kuru fasulye, k rm z mercimek, nohut, bulgur, pirinç) ve makarna ürünlerini de Orvital markas yla üretmeye ba lad . Orvital markas yla ABD, Ortado u ve Avrupa’ya yönelik ihracat planlar yap l yor. Geçen ay konu tu um Orvital Organik G da Kurucu Orta ve G da Mühendisi Muharrem Do an, Fransa, Almanya, ngiltere, Belçika, Avusturya, sviçre ve Hollanda’ya bakliyat ve makarna ihracat için görü melerinin sürdü ünü söyledi ve u yorumda bulundu:

“Türkiye’de sözle meli tar ma daha fazla destek verilirse kimse bizi tutamaz. Makarnan n en çok tüketildi i Amerika, organik makarna ithalat n n çok büyük k sm n talya’dan yap yor. Bundan sonra hedefimiz, talya’dan pay al p Amerika’ya organik makarna ihracat yapmak. Türkiye bir tar m ülkesi. Biz buna inan yor ve en büyük gücümüzü çiftçilerimizden al yoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.