Deniz yolcusu kazandırıyor

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

Türkiye’nin tüm bölgelerinde üst gelir grubu ziyaretçilere yönelik turizm yat r mlar nda önemli bir art var. Bu kapsamda, h zla büyüyen kruvaziyer turizmi için de yeni stratejiler geli tirmek, mevcut altyap y daha verimli kullanmak ve katma de eri art rmak için çal mak gerekiyor.

Ku adas , Antalya ve Bodrum limanlar n n yan s ra Barselona, Bar Karada ve Lizbon limanlar n n da i letmesini üstlenen Global Liman letmeleri’nin genel müdürü Sayg n Narin’in verdi i bilgiye göre, 2013 y l nda dünyada yakla k 21 milyon ki i kurvaziyer gemileriyle yolculuk yapm . Yüzde 51,7’si Amerikal olan grubun ya ortalamas 50. Yap lan ara t rmalar yolcular n ortalama y ll k gelirinin 100 -110 bin dolar seviyesinde oldu unu gösteriyor. TÜRK YE’N N PAYI KÜÇÜK Türkiye, kruvaziyer pastas ndan küçük bir pay alarak sadece 2,2 milyon yolcu çekiyor. Yolcular genellikle demirledikleri limanda sabah inip kenti dola p biraz al veri yapt ktan sonra gemilerine dönüyor.

Kruvaziyer turizminde kazanç elde etmek için “Homeport” kentlere sahip olmak gerekiyor. Gemilerin yolculuklar na ba lad klar veya seferi tamamlad klar limanlara “homeport” deniyor. Seferlere kat lan yolcular, seyahatten önce ya da sonra genellikle liman n oldu u kentte konakl yor. Dolay s yla yapt klar harcama da önemli ölçüde art yor. Sayg n Narin, “Homeport” olmak için uluslararas ve iyi ba lant lar olan bir havaalan , yeterli say da otel, bu operasyona uygun bir liman gerekti ini belirtiyor. Tüm bu unsurlar de erlendirildi inde stanbul ve Antalya’n n homeport olma potansiyeli yüksek. AKDEN Z’DE DE FIRSAT VAR Kruvaziyer yolcular n n yüzde 40’ Karayipler’e, yüzde 20’si Akdeniz’e gidiyor. Akdeniz, küçük bir alanda birçok tarihi ve popüler destinasyonu bar nd rd için tercih ediliyor. Avrupal kruvaziyer yolcular , yak n bölgeleri tercih ediyor. Son dönemde Akdeniz ülkeleri kruvaziyer yolcular n çekmek için limanlar n ihalelere aç yor. Global Liman letmeleri de tüm ihalelere kat l yor. GL , 2013’ün Aral k ay nda, Bar Karada ’daki Port of Adria’n n yüzde 62’sini 13 milyon Euro’ya sat n ald . Ayn günlerde Royal Caribbean’la birlikte Barselona’n n en büyük kruvaziyer liman olan Creuers del Port de Barcelona ihalesini kazand . Ba lang çta yüzde 42 olan hissesini, bu y l yüzde 62’ye ç kararak Barselona’n n ço unluk hissedar haline geldi. A ustos ay içinde Lizbon Liman ’n n anla mas tamamlanacak. Tunus, H rvatistan, Malta ve Karayipler için görü meler devam ediyor. Akdeniz’in artan potansiyelini göz önüne almam z gerek. Kamu, yerel yönetimleri, özel sektör ve turizm alan ndaki STK’lar n planl bir biçimde el ele vermesi halinde kruvaziyer turizminde h zl bir biçimde önemli bir ülke haline gelebilir, katma de erimizi yükseltebiliriz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.