Gençler oyunda kalsın

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

Darü afaka Do u Basketbol, 2014 y l n n Ocak ay nda “Oyunda Kal” platformunu yaratarak önemli bir giri im ba latt . Darü afaka Do u Basketbol yöneticisi brahim Kutluay ve Levent Topsakal, altyap hocalar yla beraber Forum AVM’lerde seçmeler düzenleyerek 5 bin gence ula t . Seçmelere kat lan 11-16 ya aras çocuklar aras ndan seçilen ö renciler, Darü afaka Do u Basketbol Tak m ’n n 18-22 A ustos tarihleri aras ndaki kamp na kat ld . Platform, bu kapsamda önümüzdeki günlerde mahallelerde hasar gören basketbol sahalar n n onar lmas için çal malar ba latacak. Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürlü ü ve uluslararas kurulu larla i birli i yapmak için giri imlerde bulunan platform, gençlerin kazanmay ve kaybetmeyi spor arac l yla deneyimlemesi için çal maya tüm gayretiyle devam ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.