“GÜÇLÜ LİDERİN YÜKSELEN ÖZELLİKLERİ”

Capital (Turkey) - - ÖZEL ARAŞTIRMA - DAVE ULRICH

6 TEMEL ÖZELL K

Yaptı ımız liderlik ara tırmasına göre gerek kamu gerekse i dünyasındaki liderlerin belli ortak özellikleri oldu unu gördük. Bunlardan ilki ki isel yeterlilik. Sahip oldukları ki isel, duygusal, sosyal, fiziksel, zihinsel ve ruhsal özellikleriyle ba kaları üzerinde güven in a edebiliyorlar. kincisi, stratejik bir bakı ları var ve gelece i görüyorlar. Kilit noktalardaki dı payda larla i birli i yapıyorlar ve kazanmak için pozisyon alıyorlar. Ayrıca güçlü bir idari disipline sahipler.

TREND DEVAM EDECEK

Yetenek yönetimi, yeni liderin bir ba ka özelli i. Ba arı için çalı anlarına ve ekibine koçluk yapıyorlar. Ayrıca ileti imleri çok güçlü. Son olarak ise insan kayna ını geli tirme becerileri var. Yeni nesil i gücünü güçlendiriyor ve planlıyorlar. Geçmi e göre ne de i ti diye bakarsak… Artık i dünyasında güçlü lider olabilmek için stratejik çeviklik ve ki iler arası a daha fazla önem arz ediyor. Gelecekte bu niteliklerin çok de i ece ini dü ünmüyorum. Önümüzdeki 10 yılda yine bu özelliklere sahip liderler öne çıkacaktır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.