“ADAPTASYON GÜCÜ ÖNEM KAZANACAK”

Capital (Turkey) - - ÖZEL ARAŞTIRMA - HALUK D NÇER

GELECE ETK LEMEK

Bence güç kavramı, sadece bugünü de il gelece i de etkileme potansiyelidir. Güçlü bir i insanının, güçlü bir liderin ta ıması gereken nitelikleri öyle sıralayabilirim. Vizyonerlik, sonuç odaklılık, de i ime açıklık, empati ve takım ruhu.

DE EB LMEK ÖNEML

Güçlü insanların profilinde hem bugün hem gelecekte en öne çıkan özellikleri de i ime adaptasyon yetene i olarak görüyorum. Gelecekte de böyle olaca ını dü ünüyorum. Ça ımızın hızla de i en artlarında gereklilikleri öngörebilmek ve bunlara yönelik do ru kararları do ru zamanda alabilmek her zaman geçerlili ini koruyacak. olacaks n z. letme bilginiz yetmeyecek, o toplumu anlayacak kültürel birikime de sahip olman z gerekecek. Ekonomi bilginiz kadar tarih bilgisi de gerekecek. yapt n z ülkenin geçmi inde ne varm , bu geçmi ten nas l bir gelecek do acak tahmin edebileceksiniz. Gelecekteki liderlerin i i kolay olmayacak.”

FARK YARATAN GÜÇLENECEK

Türkiye’nin en büyük perakende gruplar ndan biri olan Boyner Grubu’nun yönetim kurulu ba kan ve CEO’su Cem Boyner, hem i dünyas n n hem sivil toplumun öne ç kan liderlerinden. Bu y l da Türkiye’nin en güçlü insanlar aras nda yer alan Boyner, kendisi için gücün ne ifade etti ini tek bir cümleyle öyle anlat yor:

“Bence güç, insan n hayallerini gerçe e dönü türebilmesidir.” Cem Boyner’e göre güçlü insan n mutlaka ta mas gereken nitelikler ise öyle:

“Bana göre, güçlü i insan n ta mas gereken ol- HAMD

AKIN mazsa olmazlar; fark yaratmak, h zl olmak, sahada olmak ve insana dokunmak... Dünün, bugünün, gelece in iz b rakan ki ileri güçlüdür. Gelip geçmemek, fark yaratmak ve iz b rakmak önemlidir. Güçlü bir lider, sürekli olarak daha yeniyi, mü terinin akl n oynatacak, insanlar n gönlüne girecek, Türkiye ve dünya için daha farkl olan , hep daha iyiyi hedeflemeli. Ayn zamanda h zl olmak çok önemli. Bunlar do ru yapabilmek içinse sahay koklamak, sahada olmak gerekir. Güçlü insanlar çevresinden güç al r. Oturdu u masa ba ndan, telefonla ve e-posta ile de il, dokunarak, dinleyerek, heyecanland rarak yönetmeye çal r.

Benim için en önemli unsur insan. ya am nda verece iniz en önemli tek karar, birlikte çal aca n z i arkada lar n z seçme karar d r. Gelece in liderlerinde de bu niteliklerin öne ç kaca n dü ünüyorum. Liderlerin üzerinde durdu u kaide ve ilkeler insanl n temel de erleri oldu u için bu niteliklerin çok h zl de i meyece i dü üncesindeyim.”

GÜÇ SERVET DEĞİL BORÇTUR

Akfen Holding Yönetim Kurulu Ba kan Hamdi Ak n, Türk i dünyas n n bir di er güçlü ismi. 1,1 milyar TL’yi a k n cirosu ve 11 irketiyle dev bir grubu yönetiyor. Ak n, i dünyas nda gücün, bilgi ve çevreyle geldi ine inan yor ve ekliyor:

“Bana göre güç, edinilen bilgi ve tecrübeyle sosyal ve siyasal çevrenizdeki etkinlikle do ru orant l artan bir etki. Güç, sizin ba kalar n n üzerindeki yans man zd r. Size gücü verenler, bunu istedikleri an, çok k - sa süre içinde geri alabilir. Çünkü güç sizin servetiniz de il, ki iler ve kurumlardan ald n z bir borçtur. Tabii ki i adam n n gücü ve toplumdaki yeriyle ilgili olarak belirlenen ölçü birimi para oldu u için bilançolar n önemini göz ard etmemek gerekir. Tüm bu özellikler, bir i adam n n yeteri kadar güçlü olmas için ‘gerek’ ancak ‘yeter’ art de ildir. Bu nedenle bilhassa ülkemizde sosyal ve siyasal platformlar üzerindeki etki gücünü de hesaplamadan geçmemeliyiz. Bu gücün el-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.