“GELECEĞİN GÜCÜ NEREDEN?”

Capital (Turkey) - - ÖZEL ARAŞTIRMA - PETER FISK

DO RU GÜÇ NED R?

Aslında güç çok çe itli ekillerde gelebilir. Güçlü sporcular, güçlü diktatörler, güçlü gangsterler vardır. Bunlardan kimisi fiziksel özelliklerini, kimisi ahlaksızlı ı ve kimisi ise korku kültürünü kullanarak güç sahibi olur. Ama bu yöntemler i dünyasında çok nadiren çalı ır. Çünkü i hayatındaki güç, binlerce çalı ana, milyonlarca mü teriye ve onların sizi takip etmek istemesine ba lıdır. Peki bu durumda “güçlü i lideri” ne demektir? Ben burada gücü öyle tanımlarım: Güç, de i im yaratmaktır, pozitif fark yaratmaktır.

K MLER GÜÇLÜ?

Böyle birçok örnek bulabiliriz. Örne in Steve Jobs, Apple’ı dünyanın en de erli markasına dönü türdü. Onun gücü, vizyonuna olan mutlak ki isel inancından geliyordu. Haklıydı ve aynı zamanda ba kalarının takip etmek istedi i bir ki ilikti. Richard Branson, faaliyet gösterdi i birçok pazarı dönü türdü. Onun gücü, adil bir anla ma isteyen ve bunun için sebat eden mü terinin tarafında olmasından geliyordu. Jack Ma ise Çin’in online alı veri pazarını alibaba.com ile dönü türdü. Onun gücü de zekice fikirlerden ve ba kalarının da istedi i “daha iyi bir gelecek” arzusundan geliyordu.

NE DE ECEK?

Sanayi ça ında güç, dayanıklılıkla ve ölçekle alakalıydı. Son 10 yılda bu durum yumu adı. Artık güç daha çok ba kalarını etkilemek, ilham vermek, en iyi fikirleri bulmakla ilgili. Tabii günümüzde ili kiler de çok önemli. En iyi orta ı bulmak, yakın ili kiler kurmak, i birli i içinde olmak, ba arıyı payla mak, günümüzün güçlü liderli i için gerekli nitelikler. Bahsetti im trend gelecek 10 yılda da devam edecek. Asyalı irketler global ekonomide daha etkili hale gelecek. Dolayısıyla onların payla ım ve i birli i kültürü gibi de erleri de daha önemli hale gelecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.