“BÜYÜK RESMİ GÖRENLER DAHA ÖNE ÇIKACAK”

Capital (Turkey) - - ÖZEL ARAŞTIRMA - AHMET ZORLU

SADECE KÂR YETMEZ

Güçlü bir i insanı olmanın ön ko ulunun, insanlara daha iyi bir ya am sunmayı hedeflemek oldu unu dü ünüyorum. Sadece kâr ve rekabet avantajını dü ünerek hareket etmeyen, genel iyilik ve refah için karar veren liderler, gerçek anlamda güçlü i insanları olabiliyor. Bir di er özelli in cesaret oldu unu söyleyebilirim.

CESARET ÖNEML

Cesaret, tutku, yenilikçilik ve topluma de er yaratma hedefi pe inde ko mak gibi özellikler, önümüzdeki dönemde de önemini koruyacak. Di er taraftan, adaptasyon kabiliyeti, esneklik ve hızlılık gibi özellikler de giderek daha fazla önem kazanacak. Büyük resmi görebilen liderler öne çıkacak. bu de i imden pay n al yor. Bu de i imi önceden gören, adapte olan ve i süreçlerini buna göre ekillendirip ba ar s n sürdürülebilir k lanlar ve her daim fark yaratmay ba aranlar gücü elinde tutuyor” diye konu uyor. Özdemir’e göre güçlü liderin ta mas gereken nitelikler ve gelece in güçlü lider profili ise öyle:

“Güçlü i insan n n ta mas gereken özelliklerin ba nda ku kusuz liderlik geliyor. Fark yaratan, kitleleri pe inden sürükleyen, idealleri için yoktan var etmeyi ba aranlar n güçlü insan oldu unu görüyoruz. Empati kurabilme, kendini tan ma ve yönetme, giri imcilik, ba l l k duygusu, ba ar odakl l k, motive ve iyimser olmak gibi nitelikler ön plana ç k yor.

Yakla k 40 y l önce giri imcilik güce ula man n en kestirme yoluyken, 1980’lerde uluslararas ili kiler önem kazand . 2000’ler yenilikçili in, rekabetin, oyunu kural na göre oynayanlar n öne ç kt y llar oldu. dünyas bundan 10 y l önceki durumuna göre oldukça farkl konumda. Küreselle me, global ekonomi ve rekabet her geçen y l daha da zorla yor. Dura an yap lar yerini giri imcilik odakl , inovatif i süreçlerine b rakacak.

Türkiye art k global bir oyuncu olarak, global çapta rekabet etmek zorunda. Yeni ekonomiler, yeni pazarlar ve f rsatlar demek. Gelece i iyi okuyan i insanlar ba ar y yakalayabilecek. Her aç dan donan ml , global dü ünürken yerel hareket edebilme niteli ine sahip çal anlar ve yöneticilerin olmas gerekti ine inan yorum. Bu da beraberinde güçlü irketleri getirecek.”

İNOVASYON RUHU ÖNEM KAZANACAK

Türkiye’nin en güçlü insanlar aras nda ad geçen isimlerden biri de Akbank Yönetim Kurulu Ba kan Suzan Sabanc Dinçer. 16 bini a k n çal an ile Türkiye’nin en büyük bankalar ndan birinin kaptan kö künde oturuyor.

Ona göre gücün tan m ba ar yla özde ... “Güç ve ba ar y paralel ilerleyen iki kavram olarak görüyorum. Bir i insan n n gücünün kayna , i ini iyi yapt ktan sonra elde etti i ba ar d r” diyen Dinçer, sözlerini öyle sürdürüyor:

“Güçlü bir i insan , güçlü bir lider, belki de her eyden en önce konusuna hâkim olmal d r. Adil olmal d r. Görmedi i gözlerin kendisini takip etti ini ve sürekli yarg lad n bilmelidir.

Ayr ca, güçlü bir i insan , i lerinin ak c ve kesintisiz yürümesini sa lamak ve küçük aksamalar n geneli etkilemesinin önüne geçebilmek için ho görülü olmal d r. Çal anlar na sayg yla yakla mal d r. Ayr ca gücü toplayan ki i bir rol model oldu unu unutmamal d r.

Gelecekteki güçlü i liderlerinde inovasyon ruhunun öne ç kaca na inan yorum. Yeni i yapma biçimleri, verimlili i i in her safhas nda geli tirme yöntemleri, yani her alanda mükemmeli arama büyük önem kazanacak.

Öncülük yapmak, i yapma süreçlerinde proaktif olmak, geli im ve de i imin bayraktarl n yapmak gelecekte çok daha önemli olacak. una da inan yorum ki gelecekte i ve özel ya am dengeli ve sa l kl koruyabilmenin önemi artacak. De i imi an nda yönetebilme, zamanlamay iyi yapabilme, ortam n gereklerine göre adapte olma, inovasyonun temelinde yatan farkl dü ünebilme yetilerini güçlendirecek.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.