Ajandadaki kritik başlıklar

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

1 2 3 4 5

6

7

eçti imiz haziran ay nda Türk i dünyas nda bir ilk gerçekle ti. TÜS AD Ba kan Muharrem Y lmaz, irketleriyle ilgili ya ad sorunlar gerekçe göstererek derne in itibar na zarar gelmemesi için ani bir ekilde istifa etti. TÜS AD tarihinde de ilk olan bu istifa sonras nda yönetime Sabanc Holding Perakende Grubu Ba kan ve TÜS AD’ n en k demli ba kan yard mc s olan Haluk Dinçer geldi.

Dinçer, ola anüstü bir dönemde oturdu u koltukta yo un ve kritik bir gündeme sahip. “Dünya özel bir döneme gidiyor” diyen Dinçer, Türkiye’nin gerekli reformlar yapmas n n ve rekabet gücü kazanmas n n kendileri için kritik bir konu oldu unu söylüyor. Son dönemde Makroekonomik istikrar için Türkiye’nin gerekli reformlar yapmas ve rekabet gücü kazanmas , bizim için çok önemli bir konu. AB konusunu tekrar gündeme alaca z, ilerlemesi için çaba içinde olaca z. Çözüm süreci, Türkiye için öncelikli bir konu. En ba ndan beri bu konunun ekonomik taraf na sahip ç k yoruz. Fark ndal k yaratmak için bölgeye seyahatler düzenledik. Türkiye’deki ekonomiyi dönü türmemiz laz m. Katma de er yaratan bir ekonomi gerekiyor. Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi kurum ve kurallar n n yerle mesini sa lamak ve demokratik standartlar n Türkiye’de yükseltilmesi önceliklerimiz aras nda. dünyas bu seçimlerden de kutupla ma atmosferinden de yorgun. Toplumsal kutupla man n sona ermesi ve normalle menin ba lamas bekleniyor. Hükümetle olan ili kilerimizi tekrardan normalle tirece iz. Siyasetle ekonomiye çok ayr ayr bakmak do ru de il. TÜS AD do rular söylemeye devam edecek. iyice artan kutupla madan i dünyas n n çok yoruldu unu dile getiren Dinçer, “ dünyas reformlar bekliyor. Türkiye’nin bir an önce AB sürecine dönmesi laz m. ve yat r m ortam iyile tirilmeli” diye konu uyor.

TÜS AD’ n yeni ba kan Haluk Dinçer, yeni görevinde ilk röportaj n Capital’e verdi. Gündemini, hedeflerini, Türkiye ve dünya ekonomisine dair son geli melerle bunlar n Türk i dünyas üzerindeki olas etkilerini aç klad . Dinçer’in sorular m za verdi i yan tlar öyle:

Zor bir dönemde ba kan oldunuz? Ba kanl k teklifi kimden ve nas l geldi?

Biliyorsunuz ola anüstü bir dönemdi. Muharrem Bey, TÜS AD’ n itibar na zarar gelmesin diye istifa etti. O dönem ben de ABD’de bir konferanstayd m. Uçaktan indi imde Muharrem Bey’in istifas n ö rendim, kendisiyle görü tüm. Bana nedenleri aç klad , karar na sayg duydum. Daha sonra yönetim kurulundaki arkada lar mla ola anüstü toplant yap p durumu de erlendirdik. stifa sonras iki toplant n n ard ndan oybirli iyle en k demli ba kan yard mc s oldu um için beni seçtiler. Ben de onurla bu zor görevi kabul ettim.

Bu gibi durumlarda karar yönetim kurulu mu veriyor? Yoksa TÜS AD’ n bu gibi durumlarda çal an bir isti are mekanizmas bulunuyor mu?

TÜS AD’ n bu tür bir isti are mekanizmas var. Yüksek sti are Konseyi Ba kan ’m z Erkut Yücao lu, bu mekanizman n ba nda. Yüksek sti are Konseyi Ba kan olarak Erkut Bey tek tek eski ba kanlarla görü ür. Ama sonunda karar yönetim kurulunundur.

Ba kanl k teklifi size ilk geldi inde bir ikna süreci ya ad n z m ?

8 y ld r TÜS AD’day m. Son 4 y ld r da ba kan yard mc s olarak görev yap yorum. “Bu görevi yapar m y m, yapamaz m y m” diye bir dü ünce içine girmedim. Tabii “Holding yönetim kurulu ba kan m z ve yönetim üyeleri ne der” diye dü ündüm, zaten o da bizde a rl kl olarak Sabanc Ailesi’dir. Onlar da i ler aksamadan bu görevi yürütebilirim diye ikna ettim. kinci toplant da da kabul ettim. Burada önemli olan zaman yönetimi.

Peki ba kanl k koltu una oturduktan sonra nas l bir ajandayla göreve ba lad n z?

Her dönem TÜS AD, 2 y ll k program aç klar. Dolay s yla zaten 2 y ll k çal ma program m z var. Ben geldi im zaman ba kan olarak bu çal ma program n n uygulanmas n

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.