“EN BÜYÜK SORUN KUTUPLAŞMA”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

sorusuna verilen “Girsin” yan t dü ükken, “Türkiye AB’ye girer mi” denildi inde “Girer” yan t yüksek. Avrupal lar bizim oraya girece imizi zannediyor. Bu yönetilebilir bir ey. Bu momentum tekrar kazan labilir. Türkiye’de bu seçimler bittikten sonra yeni bir dönem ba layacak. talya’n n AB dönem ba kan olmas da önemli. talya Türkiye’yi destekleyen ülkelerden…

Bugün ajandan zdaki en öncelikli 3 konu nedir?

B R NUMARALI SORUN

Kutupla ma… Türkiye’de muazzam bir kutupla ma var. Bu kutupla ma Türkiye’nin önünü t k yor. Gezi olaylar , 17-25 Aral k, arkas ndan mart ve cumhurba kan seçimleri derken Türkiye, bu kavga dövü ortam ndan kurtulamad . Kutupla ma iyice büyüdü. Türkiye’nin bundan kurtulmas laz m.

GÖREVDE LK M

Göreve geldikten sonra ilk yapt m i , TÜS AD’la ili kilerin düzelmesi için seçilmi Cumhurba kan ’ndan randevu almakt . Ancak ayarlamalar yap l rken Say n Tayyip Erdo an i dünyas n n, sivil toplum örgütlerinin liderleriyle bir toplant yapt .

K M ADAY OLSUN?

Cumhurba kan seçimiyle ilgili konuda, “kim aday olsun” diye sormasa da herkes “Takdir sizin” dedi. Biz orada, “Cumhurba kan n n kim olaca bizim i imiz de il, bu partinizin verece i karard r. Bizim için önemli olan seçilecek cumhurba kan n toplumda uzla mac olmas ve bu topraklarda ‘biz’ duygusunu ye ertmesidir” dedik.

C DD MESELELER

Hala bu dü üncedeyiz. Cumhurba kan n n bir numaral görevi budur. Türkiye’nin önünde çok ciddi meseleleri var. Kutupla ma içinde Türkiye’nin hiçbir reformunu yapamayaca n dü ünüyoruz. Nitekim çözüm süreci a r gidiyor. Anayasa kaç nc defad r denendi, olmad . Bunlar n olmas için kutupla man n azalmas ve tansiyonun dü mesi laz m. dünyas en çok bundan endi e ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.