“HÜKÜMETLE İLİŞKİLERİMİZİ NORMALLEŞTİRECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

Makroekonomik istikrar, bizim için önemli ve dünya da özel bir döneme do ru gidiyor. Türkiye’nin gerekli reformlar yapmas ve rekabet gücü kazanmas , bizim için çok önemli bir konu. Bunu takip etmeye devam edece iz. Bu konuda hükümete, kamuoyuna telkinlerde bulunaca z. AB konusunu tekrar gündeme alaca z, ilerlemesi için çaba içinde olaca z. Bizim Almanya ve Fransa’da kurulu una öncü oldu umuz iki dü ünce kurulu umuz var. Bunlar zaten gün ve gün o i i yap yor. Çözüm süreci, Türkiye için öncelikli bir konu. En ba ndan beri bu konunun ekonomik taraf na sahip ç k yoruz. Fark ndal k yaratmak için bölgeye seyahatler düzenledik.

Son dönemde yabanc yat r mc n n Türkiye’ye bak nda bir de i im oldu mu?

Yabanc yat r m, Türkiye’de kötü seviyede de il ama istenen seviyede de de il. lk 6 ayda 7 milyar dolar n biraz alt nda bir rakam aç kland . Türkiye’de zaten yabanc yat r m n en yüksek oldu u dönemde, yat r m n boyutu 20 milyar dolard . Son 1,5 y ld r yurtd nda Türkiye ile ilgili hiç iyi haber yay nlanmam ken hala son 6 ayda 7 milyar dolara yak n yabanc yat r mc n n buraya gelmi olmas önemli.

Türkiye’nin ciddi bir cari aç var, yurtd ndan daha fazla fon çekmesi laz m. Do rudan yat r m olarak 30-40 milyar dolar çekebilirse o zaman Türkiye gerçekten farkl bir yere gider. u anda Türkiye’deki ekonomiyi dönü türmemiz laz m. Katma de er yaratan bir

NEREDE ZORLANIYORUZ?

Hükümetle diyalog önemli. Hükümetle ili kilerimizin iyi olmas n arzu ediyoruz.

L K LER NASIL?

Ayn yönde dü ünmesek de iyi hükümetle ili kilerimizin iyi olmas n arzu ediyoruz. Her konuda anla mak zorunda olmad m z n bilincindeyiz. Hükümetin de bunun bilincinde oldu unu dü ünüyoruz.

MUHALEFET DE L Z

Biz bir muhalefet partisi de iliz. Ama belli konularda sivil toplum kurulu u olarak fikir üretme, politika üretme ve bunlar kamuoyuyla payla ma görevimiz var. Bunun i lerlik kazanmas için de hükümetle ve tüm bakanl klarla sa l kl diyalo umuzun olmas n önemsiyoruz. Ba kan olarak benim dönemimde en az ndan bunu ba armam gerekti ini dü ünüyorum. Hükümetle TÜS AD’ n ili kilerinin dalgal oldu u dönemde göreve ba lad m. Hükümetle olan ili kilerimizi tekrardan normalle tirece iz. Hükümetle olan ili kilerimizi verimli bir sürece ta mak gerekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.