“DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

borçlanmak zorunda. çerideki tasarruflar yetmiyor. Türkiye toplam olarak zorlanacak. Ama yine de tek tek irketler farkl etkilenecek.

Türkiye ve dünya için önümüzdeki dönemde en büyük riskler neler?

Amerika’n n toparlanmas , bunun FED politikalar na yans mas ve faizlerin yükselmesiyle fon hareketlerinde k sa vadeli oynakl klar olacak. kincisi jeopolitik riskler. Bölgemizde ya ananlar, Rusya ve Ukrayna aras ndaki gerilim, Suriye, Irak ve Gazze’de

YANLI I DÜZELTMEK

Farkl alg lar olabilir. Yanl alg lar düzeltmek bizim görevimiz. TÜS AD’ n siyasetle u ra mamas için Türkiye’deki demokrasi standartlar n n yükselmesi, hak hukuk adaletin bu ülkede olmas gerekir. Aksi takdirde bugün var yar n yoksunuz.

AKSAYAN KONULAR

TÜS AD’ n günlük siyasetle u ra mas belki normal olmayabilir ama belli standartlar n Türkiye’de yerle mesi için çaba göstermesi, burada aksayan konular varsa ele tiri getirmesi, düzeltilmesinin talep edilmesi normal. Bugün i dünyas “Türkiye’de hak hukuk adalet yok” diyorsa bu önemsiz bir ey midir?

UYARIDA BULUNUR

Bugün TÜS AD “Vatanda mahkemelere güvenmiyor” dedi i zaman bu siyasi söylem midir? Sonuçta tüm bunlar ekonomik büyüklü e etki eder. Siyasetle ekonomiye çok ayr ayr bakmak do ru de il. Türkiye’nin genel gidi at yla ilgili olmas gerekenlerle ilgili sapma oldu u takdirde TÜS AD uyar da bulunur. TÜS AD do rular söylemeye devam edecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.