TÜSİAD’A GİRMEK KOLAY MI?

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - Kaçt ama reformlar mutlaka yapmak laz m yoksa ba ka trenler de kaçacak. Türkiye’nin demografik bir f rsat penceresi var. Önümüzdeki 20 y l Türkiye için son derece önemli, bu sürede çal an nüfusun çal mayan nüfusa oran maksimum seviyeye ula acak. Bunl

TUZA I A MAK

ÜÇ ÜYE TAVS YE ETMEL

Üye de erlendirme kurulumuz var. Bu kurul da yönetim kurulu taraf ndan seçilir. Burada 3 üyemiz, yönetim kuruluna tavsiyede bulunur. Tabii aday üyenin belli kriterleri kar lamas , örne in belli bir i büyüklü üne sahip olmas , sayg n bir sanayici olmas gerekir. dünyas n iyi tan yan ki iler aday yönetim kuruluna önerir. Bize ba vuruda bulunduktan sonra bir ay içinde kurul karar n verir.

GER ÇEV RME ORANI YÜKSEK M ?

Hay r. A a yukar TÜS AD’a ba vuru, TÜS AD üyesi iki ki inin tavsiyesi ile yap l yor. Dolay s yla ba vuranlar kriterleri yerine getiren ki iler oluyor. Aidat 28 bin TL. buldu. lk çeyrekte ekonomik büyüme 4,3 ç kt . kinci çeyrekte büyüme muhtemelen yüzde 3’ler civar nda olacak. Üçüncü çeyrekte de bir toparlanma beklenmiyor. lk çeyrekte ihracat fena gitmedi. kinci çeyrekte ise fazla bir büyüme olmad . Ekonominin lokomotif sektörleri olan dayan kl tüketimde, konutta ve otomobil sat lar nda ciddi dü ü ler var. Otomobilde yüzde 25’lerde bir daralmadan bahsediliyor. Faizlerin bir nebze yükselmesiyle piyasa darald . Esas nda bundan sonra da faizler yükselebilir. Umar z bu durum konjonktürel bir geçi tir. Y l nas l kapat r z? Hükümet yüzde 4 büyüme bekliyor. Ama büyüme muhtemelen yüzde 3 olacak. Zaten TÜS AD’ n da bu y l için öngördü ü resmi tahmini yüzde 3,4. Cari aç k yüzde 6,5, enflasyon da yüzde 8,5 bekleniyor. Enflasyonda da hedeflerin tutmama riski var. Hem büyümede hem enflasyonda hem de ihracatta hedefler tutmuyor. Türkiye’nin genç nüfusuna i bulmas için en az yüzde 5 ya da 6 büyümesi gerekiyor.

Bu psikolojiyle i dünyas yeni y la nas l girmeye haz rlan yor?

dünyas bu seçimlerden de kutupla ma atmosferinden de yorgun. Genel olarak i dünyas n n yat r ma olan güveninde bir olumsuzluk var. Herkes Haziran 2015 seçimlerinin sonras n bekliyor. Seçimler sonras nda toplumsal kutupla man n sona ermesi ve normalle menin ba lamas bekleniyor. Gelecek 5 y lda Türkiye nerede olur? Ümit ediyoruz ki seçimlerden sonra do ru ad mlar at l r, Türkiye’deki i ve yat r m ortam iyile ir, Avrupa Birli i süreci h zlan r, Türkiye tekrar yüksek oranda yat r m çekebilir, yüksek büyüme h zlar na kavu ur. Bu ümitle ya yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.