“SABİT GİDERLER YAKIN TAKİPTE”

Capital (Turkey) - - STRATEJİ -

R SK YÖNET M

nci Holding vizyonu ve stratejisi kapsamında sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi kendine hedef belirledi. Bu çerçevede devam eden operasyonlarla yatırımlardan kaynaklanacak risklerini saptamak ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelerde tutmak amacıyla kurumsal risk yönetimi konusunda merkezi bir programla koruma reçetesi hazırlanıyor.

ÇEYREK BAZLI KONTROL

nci Holding çatısı altında olu turulan koruma reçetesi, kurumsal yönetim kapsamında risklerin kontrol edilebilirli inin sa lanması için olu turuldu. Bu kapsamda konsolide edilen risk yönetimi yapısı, her yıl irketlerde yapılan çalı malarla revize edilip, çeyrek bazda gerçekle tirilen kontrol ve denetimlerle bir sistem dahilinde yürütülüyor.

ÖNCEL KL KONULAR

Olu turulan koruma reçetesi finansal, dı çevre, stratejik ve operasyonel riskleri kapsıyor, holding ve i tiraklerin belirlenen risk haritalarının alt risklerini, alınması gereken aksiyonları ve kontrol listelerini içeriyor. Öncelik verilen ba lıklar konjonktüre göre de i iyor, bununla beraber, nakit akı ı ve jeopolitik geli meler her zaman bizler için önceli i yüksek konular. En çok takibini yapıp izledi imiz kalemler arasında sabit giderler ve yatırım harcamaları öne çıkıyor. Üretimde verimlilik artırıcı ve esneklik sa layan çalı malara a ırlık veriliyor.

Borusan Otomotiv, koruma reçetesinde bunlar n d - nda kur, talep, mal arz , kârl l k gibi alanlardaki yükseli ve dü ü leri takip ediyor. Biry ld z, bu konular n bir yerde yazmayan ancak ekibiyle neler yapacaklar - na deneyimleriyle karar verdikleri i ler oldu unu söylüyor. “Örne in masraf kalemleri, sat lar dü tü ü zaman istisnas z olarak radara girer. Ancak durumlar çok iyi de olsa bütçe disiplini vard r. Bunlara hep uymak zorunday z. Ülkede ve pazarda i ler bozulursa bütçeler de i mese de yeni planlar yap l r. Tasarruf ba lar. Burada aslan pay hangi kalemde ise en çok kesintiyi oras görür. Takip etti imiz konular aras nda listenin ba nda pazarlama giderleri oldu unu söyleyebilirim” diyor.

KÜRESEL VERİLERİ KULLANIYOR

Bir irketin sa l n korumak için kulland reçete ekonomik konjonktüre, problemlerine göre de i im gösteriyor. Reçete ihtiyaçlar do rultusunda yenilenebiliyor.

Keskino lu da her y lba nda mevcut makro ve mikro geli meleri dikkate alarak pazarlama, sat , üretim ve finans stratejilerini bar nd ran koruma reçeteleri haz rl yor. Devam eden y l n içerisinde de üçer ayl k dönemlerde bu reçeteleri gözden geçirerek gerekli durumlarda revize ediyor. “ irketimizin en önemli yetkinliklerinden biri de i imler kar s nda h zl karar al p uygulayabilme yetene idir” diyen Keskino lu Genel Müdürü Keskin Keskino lu, bunun da koruma dönemlerinde kendilerine büyük avantaj sa lad n söylüyor.

Keskino lu, reçetesinde en çok sabit giderlerini yak n takibe al yor. Entegre bir tesis olduklar için sabit giderlerinin çok de i ken oldu unu ifade eden Keskino lu, “De i ken giderlerimiz ise ayl k olarak raporlan yor, yatay ve dikey analizleri her ay yap l yor” diye

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.