“5 KARARDA SADECE 1 HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ VAR”

Capital (Turkey) - - STRATEJİ - EROL B LEC K

konu uyor. Her ne kadar her y l bir koruma reçetesi haz rlasa da Keskino lu bu reçeteleri ola and dönemlerde uygulamaya al yor. Özellikle piyasalar n öngörülemez oldu u durumda talepteki h zl daralman n fiyatlar olumsuz etkiledi ini belirten Keskino lu, “Dolay s yla zarar na bir ticaretin ortas nda kalmak muhte-

/ INDEX GRUP CEO’SU

MASRAF KALEMLER

Koruma reçeteleri bizim gibi yüksek i hacmi ve dü ük kârlılık yapısı içinde çalı an irketlerde her dönem için geçerli. Türkiye her ne kadar istikrarı yüksek, ekonomisi iyi giden bir ülke olsa da, bizim arka arkaya alınacak be kararda en fazla bir tane hata yapma lüksümüz var. Bu nedenle masraf kalemlerimizin büyümemesi bizim için olmazsa olmazlardan... Her yıl bütçe hazırlama a amasında kendimize mutlaka 7-8 parametre belirleriz.

3 AYLIK DE ERLEND RME

Bu parametreleri her üç ayda bir yeniden de erlendirip aynı yolda ilerleyip ilerlemeyece imize karar veririz. Bu kritik dönemlerde belirledi imiz parametreler içinden birine öncelik verdi imiz de olur. Örne in, u an içinde bulundu umuz üçüncü çeyrekte daha ba arılı i ler ortaya çıkarmak amacıyla kârlılık ve stok planlamasını yapıyor, stok verimlili ini hesaplıyor ve reçetemizi hazırlıyoruz. Koruma reçetemiz bunları kapsıyor.

ENVANTER YÖNET M

Fakat kârlılık ve stok planlaması yaparken, envanterin de oldukça iyi bir ekilde yönetilmesi gerekiyor. Özellikle masrafların dü ük seviyede tutulması, çalı anların toplam verimlili e ve inovasyona önem vermesi bu reçetenin olmazsa olmazlarından... te biz her çeyrekte bu reçeteyi gözden geçiriyoruz. En kötü ihtimalle aynı reçeteyle devam ediyoruz.

D KKAT ED LEN KONULAR

Koruma reçetesinde dikkat etti imiz konulara gelince… Bizim için kur farklarının kontrolü çok önemli. Sınırlarımızı a an masraf kalemlerine de dikkat ediyoruz, çünkü yüksek i hacmi ve dü ük kârlılık yapısı içinde çalı an bir irketler grubuyuz. Masraflarımızın toplam satı larımız içerisinde yüzde 3’ün altında kalmasını arzu ediyoruz. Bu da son derece yüksek bir masraf yönetimi yaptı ımızın bir göstergesi. mel oluyor. Ayr ca haz rlanan her reçete bir öncekinden farkl . Geçti imiz y llarda bu tür reçeteler, mikro verileri, daha çok sat hedeflerini ve buna ba l maliyet girdilerini içerirken günümüzde yap lan koruma reçetelerinde küresel piyasan n tüm verileri kullan l yor. Tüm irketlerin yapt gibi biz de geli en ve daha iç içe geçen piyasalardaki geli imlere göre koruma reçetelerini detayland r yoruz” diyor.

ORHAN TURAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.