“ZARAR EDEN YATIRIMI KAPATMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ”

Capital (Turkey) - - STRATEJİ - MEHMET SONGÖR

KÂRSIZLIK SENDROMU

Perakende sektörü gelinen noktada önemli bir daralma ve kârsızlık sendromu ya ıyor. Sürekli açılan yeni ma aza ve AVM’ler pastadaki payı küçültüyor. Mü teri sürekli bölünüyor. Bunun do al sonucu da kârsızlık. Bu tablo kar ısında temel reçetemiz ciroları mümkün oldu unca artırmaya çalı ırken, giderlerin artı ını önleyecek hatta dü ürecek yöntemler geli tirmek. Son yıllarda buna yönelik ciddi gayretlerimiz var. Dönemsel tasarruf çalı maları yapıyor ve bunları konjonktürel olarak güncelliyoruz.

A IRLIK G DER AZALTMADA

Zarar eden yatırımlar varsa bunları kapatmaktan çekinmiyoruz. Reçetemiz kapsamında a ırlıklı giderleri azaltmaya yönelik çalı malar yapıyoruz. Kaliteyi artırmak ve ürün maliyetlerini azaltmak için taze gruplarda üretime yöneliyoruz. Ciro artırmaya yönelik farklı projeler geli tiriyoruz. Personelin sosyal imkanlarını artırmaya çalı ıyoruz.

TASARRUF KALEMLER

Özellikle yüksek maliyetli kiralamalardan kaçınıyoruz. Ayrıca mevcut yüksek kiraları dü ürmek için dükkan sahiplerimizle ısrarla görü meler yapıyoruz. Elektrik tüketimini dü ürmek için dü ük tüketimli LED aydınlatma sistemine geçerek yüzde 70’e varan tasarruf sa ladık. Gereksiz po et tüketimini azaltmak için çevreci çalı malar yapıyoruz. Po ette de yüzde 20 tasarruf sa ladık. Motorlu araçları temin ederken yakıt sarfiyatı dü ük olan araçları tercih ediyoruz. reye al yor, yine yap s na göre ayl k, haftal k ve günlük bazda güncelliyoruz.”

Marmarabirlik için haz rlanan koruma reçeteleri personel, malzeme, harcama, nakit, ürün ve fonlar kaps yor. En çok izledikleri harcama kalemleri ise öyle s ralan yor; personel, ambalaj ve yard mc madde, ürün al mlar , pazarlama giderleri ile yat r m harcamalar . Marmarabirlik’te ürün al mlar için 120-140 milyon TL, ambalaj ve yard mc madde harcamalar için 15-20 milyon TL aral güvenli seviyeler olarak belirlemi . irketin personel giderleri ise ambalaj ve yard mc madde giderlerinin üzerinde gerçekle iyor.

Koruma reçetelerinin her i letme için her zaman yap lmas ve uygulanmas gerekti ini söyleyen Minareci, “Tabi ki risk ve maliyetlerin yükseldi i, rekabetin ac - mas zca yap ld , ürünün çok, durgunlu un da yo un oldu u dönemlerde bu tür reçeteler daha gerekli hale geliyor” vurgusunu yap yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.