“2015 DAHA Y B R YIL OLACAK”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

ediyor. En genç kitleye ula mak için TV’nin yan s ra dijitaldeki izleyiciyi de önemsemek gerekiyor.

Online mecralarla TV’nin i birli i halinde oldu u yeni uygulamalar var m ?

Burada aslolan içerik. çerik hala kral. TV’deki izleyici gittikçe daha kaliteli program arar hale gelmi ti. imdi ayn durum dijitalde de geli ti. nternette önceleri UGC (User Genera-

PAZAR L DER Y Z

Do an TV Holding 2013’te 1 milyar 152 milyon TL ciroya ula mı tı. Bir önceki yıla göre büyüdük. 2012 çok iyi bir yıldı. 2013 fena de ildi. 2014, daha dura an geçiyor. TV reklam gelirlerinde D-Smart hariç pazar payımız yüzde 20 civarında ve lideriz.

KÜÇÜLME VAR

Bu yıl ilk 8 ayda TV sektörü yüzde 3 küçüldü. Ama yılın son çeyre inde toparlanma ve hareketlilik bekliyorum. Biz de 2014’ü yüzde 6-7 büyüme oranıyla kapatırız. Toplamda sektör 2014’te yüzde 1-2 oranında büyür diye tahmin ediyorum. 2015’te daha yüksek bir büyüme oranı bekliyorum.

DEAL DA ILIM

ted Content/Kullan c n n yaratt içerik) dedi imiz amatör videolara müthi bir ilgi vard . Komik kedi, köpek, bebek videolar çok izleniyordu. imdi orada da kaliteli ve özel içeri e ilgi artmaya ba lad .

Asl nda dijitalde k sa formatl , premium içerik üretmek mümkün. Bunun en iyi örne i müzik videolar , ama biz dijitale özel premium içerik üretmek için do ru platformlar n olu mas

Do an TV Holding’in gelirlerinin yüzde 54’ü reklam, yüzde 35’i abonelik, geriye kalanı ise içerik ve di er gelirlerden olu uyor. Aslında dünyadaki bilinen büyük irketlerde oldu u gibi ideal ve dengeli da ılım reklam, abonelik ve içerik gelirlerinin yüzde 35, yüzde 35, yüzde 30 olması. Bu nedenle içerik satı ında çok daha iyi bir noktaya gelece imizi dü ünüyorum.

BÜYÜME ALANLARIMIZ

Dijital, oyunumuzun ciddi bir parçası olacak. Sadece 2014’ün ilk yarısında dijital mecralarımızda izlenen video sayısı 7 kat arttı. Bünyemizde hem Kanal D hem CNN Türk gibi çok iyi markalar barındırıyoruz. Dijital mecrada bu markaların en geni kitlelerle bulu ması ana hedefimiz. Do an Müzik Company dijital alanda oldukça önemli bir oyuncu oldu. Burada tüm müzik sektörünün sa lıklı geli imi için do ru adımları atmaya çalı ıyoruz. D-Smart Blu ise OTT tarafında en önemli büyüme alanımız olacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.