“REKLAM PAZARI ÇOK KÜÇÜK”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

GLOBAL PAZAR

Dünyadaki tüm medya sektörünün büyüklü ü 1,5 trilyon dolar. Pay TV ve TV’lerin bundan aldı ı pay 400 milyar dolar. Türkiye’de TV, son 10 yıldır payını yava da olsa artırarak büyüyor ve Türkiye’de mecralar arasında yüzde 51 payla liderli ini koruyor. kinci mecra ise artık dijital.

DAHA AZ HARCIYORUZ

ABD’de ki i ba ına reklam yatırımı 528 dolar, Türkiye’de ise 34 dolar. ABD’den 15,5 kat daha az reklama yatırım yapıyoruz. Türkiye’de reklam hala harcama olarak görülüyor, yatırım olarak görülmüyor. Bununla beraber TV, reklam yatırımlarından aldı ı payı her yıl az da olsa artırmaya devam ediyor. Türkiye, yüzde 4 büyüyorsa dünya reklam pazarı yüzde 12 büyüyor.

DALGALI SEY R

Tüm dünyada reklam yatırımları çok dalgalı bir seyir izliyor. stikrarlı de il. Bir yıl hızlı büyüyüp sonraki yıl küçülebiliyor. Bu nedenle büyük medya kurulu ları gelirlerini genellikle farklı kanallardan elde ediyor. Medya irketleri sadece reklama dayalı büyümüyor. Reklam, abonelik ve içerik satı ı ana gelir kaynaklarımız. gerekti ini dü ünüyoruz. En önemli konulardan biri de i te bu dijitale özel içerik olu turma sürecinin t k r t k r i lemesi. Bu ortamda siz nas l aksiyon al yorsunuz? Üretti imiz içeri i her formata uygun hale getirip geni izleyici kitlelerine veriyoruz. Tüketici bizim içeriklerimize mobilden de tabletten de TV’den de ula abiliyor. Burada sadece kendi içeriklerimizin da t m n de il bütün “premium” video sektörünün sa l kl geli mesi için do ru ad mlar atmaya çal yoruz.

Dijital müzik alan nda heyecanl projelerimiz var. Müzik sektörünün dijital alanda güçlenmesi için sektörle el ele çal yoruz. Son olarak OTT (Over The Top) içerik da t m na yönelik D-Smart Blu projesini yeniden in a ediyoruz. Yayg nla an internet kullan m ve artan internet ba lant h zlar n , kaliteli içerikleri kullan c lara sunmak için f rsat olarak de erlendiriyoruz.

TV büyüyor ama dijital çok daha h zl büyüyor. Dijital, Türkiye’de TV’yi geçer mi?

Yak n bir gelecekte dijitalin TV’yi geçme ihtimali yok ama uzun vadede geçebilir. Biz de grup olarak dijitaldeki pay m z art rmak için her türlü yat r m yapmaktay z. Dijital kendi reklamverenini de yarat yor. TV reklamvereniyle gazete reklamvereni bir miktar örtü ür ama büyük oranda ayr r. Dijitalle TV’ye bakt m zdaysa yine farkl l klar görüyoruz. Çünkü küçük giri imciler ve KOB ’ler de dijitale reklam veriyor. Asl nda reklam sektörü dijital sayesinde yeni reklamverenler kazanm oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.