“TÜRK YE D Z HRACATINDA K NC ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

AVRUPA DA B Z ZL YOR

Gümü dizisiyle ba layan dizi ihracatında Türkiye Hollywood’dan sonra dünyada 2’nci oldu. Geçen yıl Hırvatistan’a Dalmaçya kıyılarına tatile gittim. Bindi im taksinin oförü Türk oldu umu duyunca bana dedi ki: “Biliyor musunuz burada Binbir Gece yayınlanınca milli maç etkisi yaratıyor. Kimse soka a çıkmıyor. Neredeyse sokaklar bo alıyor, herkes TV’nin ba ına kilitleniyor.” Ortado u’da Türk dizilerinin çok popüler oldu unu zaten biliyorduk. Do u Avrupa ve Balkanlar’da da aynı popülariteye ula tık. Üretti imiz dizilere müthi bir ilgi var. Bir zamanlar Güney Amerika dizileri gibi olduk. imdi Güney Amerika’ya da dizilerimizi satıyoruz.

HRACAT KAÇINILMAZDI

Dizi ihracatından elde edilen gelir 500 milyon dolar civarında. Ancak sektörde çok fazla oyuncu var ve çok büyük bir emek sarf ediliyor. Bu nedenle hala büyük bir rakam de il. Dizi ihracatı kaçınılmazdı. 90 dakikalık dizi üretiyorsunuz. Bu her hafta bir film üretmeye e de er. Bu dizilerin bir defa TV’de gösterilmesi verimli olmazdı. Mutlaka defalarca satılması gerekirdi. imdi oraya geldik.

YILDIZ ÜLKEY Z

Bu noktaya gelmemizde Türkiye’nin yıldız ülke olmasının, tüm dünyada etkinli inin artmasının, hem ekonomik hem sosyal olarak parlayan ve öne çıkan bir ülke olmasının payı çok büyük. Bir de kültürel zenginli imiz, burada, bu topraklarda yaratılan bir içerik dünyanın farklı kültürlerinden insanların da dikkatini çekiyor. Bu da Türkiye’nin özgül a ırlı ının göstergesi diye dü ünüyorum.

176 ÜLKEYE SATIYORUZ

Do an TV Holding olarak dizilerimizi 176 ülkeye pazarlıyoruz. Tüm Uzakdo u ve Asya ülkelerine, Güney Amerika’ya, Ortado u’ya, Kuzey Afrika’ya, Balkanlar ve Do u Avrupa’ya, Türk Cumhuriyetleri’ne satı yapıyoruz. Dizi ihracatından elde etti imiz gelirin yükselmesini hedefliyoruz. gerekiyor. Do rusu konsolidasyon.

Yeni nesil televizyonculuk ve TV’nin gelece i nas l olacak?

TV, oturma odas nda sosyalle menin de bir parças . Aileyi bir araya getiriyor. Tablet, mobil daha bireysel. Televizyonculu un özü içerik üretmek. çeri in özü de yarat c l k, insanlar ve toplumu do ru okuyabilmek, onlar n yerine hayal kurabilmek, onlara istedikleri masal anlatabilmek, onlar yeterince iyi bilgilendirebilmek. Televizyonculu un özü bu.

Markalar da çok önemli. Türkiye’de Kanal D, Star, Show ve ATV çok önemli TV markalar . Ba ka bir kanala koysan z izlenemeyecek bir yap m bu kanallarda izleniyor. 2015 ve sonras na dair rotan z ne olacak? Reklam, abonelik ve içerik gelirlerini dengeli ve ideal da l ma getirmek rotam z n eksenini te kil ediyor. çeri e yat r m yapmaya devam edip birbirini destekleyen ve tamamlayan TV ile dijitali elele büyütmeye devam edece iz. Bölgede yat r m f rsatlar n kollay p etkin bir oyuncu olmay hedefliyoruz.

Do an Holding’in medyada ba ka giri imleri olabilir mi?

Dijitalde yeni bir sat n alma veya birle - me olabilir. Abonelik gelirlerinizi nas l art racaks n z? Mü teri memnuniyeti anahtar kelime. Ek de erler yaratabilmeliyiz. Türkiye’de tahmini olarak 11 milyonun üzerinde uydu al c s var ve pazarda 4 Pay TV oyuncusuyuz. Uydu al c s kullanan izleyicileri Pay TV’ye dönü türmeye çal yoruz. Dünyan n birçok yerinde, Bat Avrupa ve Amerika’da Pay TV pazar , t pk GSM gibi doygunlu a eri ti. Art k mü teri memnuniyetini art rarak kârl l klar n sürdürüyorlar. Bizde pazar henüz bu noktaya gelmedi; hala büyüyor; ancak bir sonraki evreye haz rl kl olmal y z.

Türkiye’de Pay TV’nin TV pazar ndan ald pay nedir?

Birçok ülkede çok yüksek ama bizde yüzde 22 civar nda. Daha gidecek yolumuz var. Penetrasyon oran yüzde 35 ila yüzde 40 aras d r. Ben OTT’yi (internet üzerinden premium içerik tüketimi) de Pay TV içinde say yorum ve bu alan önemsiyorum. 4-5 y l içinde maksimum pazar büyüklü üne ula abiliriz. Bu arada D-Smart sadece Pay TV de il ayn zamanda internet sa lay c . As l büyüme de internetten geliyor. nternet temel ihtiyaç haline geldi. Hem 3G hem fiber hem de ADSL internet tüketimini art r yor. nternet kullan c lar n n artmas dijitalde video pazar n da çok büyütecek. Bizim için internet sa - lay c s olman n stratejik önemi var.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.