LİDERLİK

Son y llarda pek çok kategoride liderlik yar hareketlendi. Bu durum, zirve koltu unda oturan pek çok irketin de i mesine neden oldu. Nielsen’ n verilerine göre de bisküvi, kek, sak z, maden suyu ve margarin gibi alanlarda ilk s rada art k ba ka irket

Capital (Turkey) - - REKABET -

irketi Amazon’un sat lar 2000’li y llar n ba lar nda 1 milyar dolar civar ndayd . Takip etti i rakibi Barnes&Noble ise 4,5 milyar dolarl k sat a sahipti. Bugün ise Amazon’un sadece Kuzey Amerika bölgesindeki kitap sat miktar y ll k 12 milyar dolar. Barnes&Noble ise ayn bölgede 4 milyar dolara geriledi. 2013 sonunda Amazon 74 milyar dolar ciro elde ederken Barnes&Noble 6,8 milyar dolara ancak ula abildi.

Amazon, kendisini pazar liderli ine ta yan ad mlar oldukça dikkatli att ... Öncelikle teknolojik liderlik, mü teri memnuniyeti ve inovasyona sürekli yat r m yapt . O s rada Barnes&Noble ise rakibini yeterince önemsemedi. Amazon kindle ile e-kitap cihaz ve ürünlerini ç kard . Barnes&Noble Nook ile y llarca geriden gelerek bu alanda takipçisi Amazon’a önemli bir f rsat verdi. Bununla birlikte Amazon, dünyada henüz mü - teri ikayet etmeden problemi anlayacak sistemler geli tirip mü terisini bilgilendiren ilk irket oldu. Mü teri deneyiminde edindi i yetkinlikler Amazon’u sadece

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.