Aygaz’ n gelecek rotas

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

1

2

3

4

5

LPG sektörü, 7,6 milyar dolarl k i hacmi yarat yor. 150 bin aile, yakla k 450 bin ki i bu i ten geçimini sa l yor. Her segmentte pazar lideriyiz. Tüplü gazda yüzde 43, otogazda da yüzde 24 ile pazar pay m z var. LPG sektöründe 77 da t c var. Dünyada ise daha konsolide pazarlar var, da t c say s 1520’yi geçmiyor. Tüplü gazda 4 büyük firma pazar n yakla k yüzde 90’ n , 73 irket ise yüzde 10’u elinde tutuyor. Küçüklerin i i giderek zorla yor. ç pazarda, da t mda konsolidasyon sürecine girilecek. Belli ölçekte ve kurumsal her türlü irketle ilgilenece iz.

6

7

8

9

Aygaz otogazda yüzde 24 ile pazar lideri. En büyük 3 irketin toplam pay ise yüzde 50 civar nda. Aygaz ölçe inde bir irketin her y l 80-90 milyon TL’lik bir rutin yat r m olur. 5 y l bu yat r m devam edecek. Do al gaz konusuna önümüzdeki dönemde daha da e ilece iz. Liberalle me olursa, geni leme f rsatlar na bakaca z. Öncelikli hedefimiz bölgemizde ve çevre ülkelerde sa l kl büyümemizi korumak ve bunu devam ettirmek. 10 y l sonraki Aygaz’ n portföyünde do al gaz ve LPG’nin ba çekece ini dü ünüyorum.

10

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.