“BÜYÜK BİR BAYİ TEŞKİLATIYIZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

ygaz, Türkiye’nin en köklü sanayi kurulu lar ndan. Bu y l 53’üncü ya n kutluyor. Faaliyette oldu u tüm alanlarda aç k ara pazar lideri. Tüplü gazda yüzde 43, otogazda ise yüzde 24 pazar pay yla en güçlü oyuncu konumunda. 2013 y l n 6 milyar TL ciro ve 205 milyon TL kâr ile kapatan irket, 2014’te de istikrarl biçimde büyümesini sürdürüyor. Orta ve uzun vadeli hedefinde ise bölgesel bir güce dönü mek var.

Aygaz’ n art k bir enerji irketi olarak konumland n belirten Aygaz Genel Müdürü Ya z Eyübo lu, “10 y l sonra Aygaz’ n, sadece LPG sektöründe de il, gazla ilgili enerjinin tüm alt segmentleri de dahil, faaliyet gösterdi i tüm pazarlarda lider ekilde yoluna devam eden bir irket olmas n istiyorum” diyor. Bu hedefe giden yolda ise her türlü yat r m n yap laca n vurguluyor.

Sektörde orta vadede ciddi bir konsolidasyon ya anaca n öngören Eyübo lu, Aygaz’ n tüm sat n alma f rsatlar n yak ndan izledi ini belirtiyor. Buna yabanc lar da dahil… Hem organik hem inorganik büyüme plan yla ilerleyen irketin radar nda, özellikle kurumsalla m ve orta ölçe e ula - m yerli oyuncular var.

“Her türlü geni leme f rsat na s cak bak yoruz. Ama tabii bir yandan da ölçek konusu çok önemli” diyen Eyübo lu, ekliyor:

“Aygaz, imdiye kadar belli bir ölçe e ula m ve kurumsal yap s olan irketlerle ilgilendi. Bundan sonra da ilgilenmeye devam edece iz. Sade-

3.800 BAY M Z VAR

Aygaz olarak Türkiye’nin en büyük bayilik te kilatlar ndan biriyiz. Gücümüzü bu te kilattan al yoruz. Prensip olarak her zaman bayileriyle büyümeyi tercih eden bir irketiz. 10 bin nüfuslu her bölgede mutlaka bir Aygaz bayisi görebilirsiniz. Zaten ba ar m z n ard nda da bayilerimizin bu gücü çok ciddi bir etkendir.

OPET ORTAKLI I

Geçen y l Opet–Aygaz i birli iyle bir gayrimenkul irketi kurduk. Ama burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle kurdu umuz gayrimenkul irketinden dolay “Aygaz gayrimenkul sektörüne girdi” gibi bir alg olu mamal . Yani konut yapmayaca z. Bu tamamen kendi alan m zla ilgili bir yat r m.

14 BAY Y NEDEN ALDIK?

Biz Opet ortakl yla 14 istasyonumuzun mülklerini sat n ald k. Ama 14 istasyonun mülkünün al nm olmas , kesinlikle bir sat stratejisi de i ikli i olarak de erlendirilmemeli. Bugün toplam 1.500 otogaz bayimiz var. Ald m z 14 istasyon sadece yüzde 1’e denk gelir. Peki o zaman bu 14 istasyonu neden ald k? Sebebi u: Baz stratejik lokasyonlarda, ciddi yat r m gerektiren veya bayilik te kilat n n çok kuvvetli olmad bölgelerde böyle bir yat r m yöntemini tercih ediyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.