“TÜM FIRSATLARI İZLİYORUZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

me rakamlar , her zaman pazar n daha üzerinde oldu. Her y l toplam sat m z 1 milyon tonun üzerinde olur. Bizim için kritik barem 1 milyon tonun alt na dü memektir. Bu y l da böyle olacak.

Pazardaki rekabet nas l ilerliyor? Kaç oyuncu var ve nas l bir rekabet söz konusu?

Bugün LPG sektöründe 77 da t c var ve bu asl nda dünyadaki örneklerle çok örtü en bir durum de il. Pazar yap s çok da n k. Dünyada genelde daha konsolide pazarlar görüyoruz. Toplam da t c say s 15-20 civar nda oluyor. Türkiye’de ise da t m taraf nda çok fazla irili ufakl oyuncu var. Pazar bu ekilde gelmi ama orta vadede muhakkak bir konsolidasyon sürecine girilece ini öngörüyorum.

Özellikle hangi segmentte konsolidasyon olacak?

Tüplü segmentin yap s çok farkl . Bugün tüplü gazdaki 4 büyük irket pazar n yüzde 90’na yak n n elinde tutuyor. Geriye kalan 73 irket ise yüzde 10’u payla maya çal yor. Giderek daralan bir tüplü segmentte küçük oyuncular n i i de giderek zorla yor. Dolay s yla burada bir konsolidasyon kaç n lmaz. Küçükler ya birle ecek ya da irketlerini sat p sektörden ç kacaklar ve ba - ka alanlara gidecekler. Dünyadaki trendler de zaten bu yönde.

Otogazda ise biraz daha parçal bir da l m var. Burada Aygaz yüzde 24 ile pazar lideri. Üç büyük

YURTDI INA BAKIYORUZ

Biz 53 y ld r da t m i i yap yoruz ve bu i i iyi biliyoruz. Dolay s yla bunu ba ka ülkelerde de yapabilece imizi dü ünüyoruz. Yapmamam z için hiçbir sebep yok. Dünyada hala LPG ile tan mam 1,5 milyar insan var. Bu çok ciddi bir rakam. Bir k sm olanaks zl klar nedeniyle tan mam . Bir k sm ise ülkesindeki yasal düzenlemeler ve özel sektörün yat r m yapmamas nedeniyle...

AFR KA ÖNEML PAZAR

Maalesef güneyimizdeki pazarlar son dönemde çok kar k. Suriye, Irak gibi… Ama eninde sonunda tekrar yat r m f rsatlar do acakt r. Afrika ise orta vade için önemli bir potansiyel bar nd r yor. Özellikle oradaki küçük ülkeler yava yava liberalle tikçe, yat r m olanaklar tan nd kça, orta vadede bu ülkelerin yat r m yap labilir statüye geleceklerini dü ünüyorum. Geli mi pazarlara bakt n zda da baz çok uluslu gaz irketlerinin, LPG i lerini devrettiklerini gözlemliyoruz. Buralarda da baz f rsatlar olabilir.

GDA ’I BEKL YORUZ

Satt m z 1 milyar metreküplük toptan do al gaz, özel sektörün yüzde 10’una denk geliyor. Geçmi ten bu yana ihalelerle de ilgileniyoruz. Ba kent Do algaz’ n ihalesinde en yüksek teklifi veren irketlerden biriydik. kincil piyasada da birtak m f rsatlar olaca n dü ünüyorum. Burada önemli olan do ru f rsat yakalamak. Gelecekte GDA ile ilgili geli meler olacakt r. Çok büyük bir özelle tirme olacakt r. Detaylar belli oldu unda onunla da ilgilenece iz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.