“23 YILDIR KOÇ’TAYIM”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

ROTASYON KÜLTÜRÜ

Koç Holding’e 1991 y l nda girdim. 23 y ld r ayn topluluktay m. Ama hep farkl birimlerde ve irketlerde çal t m. Bence Koç Grubu’nun insan kayna aç s ndan gücünü olu turan en önemli unsurlardan biri bu rotasyon kültürü. Grubun içinde çok say da irket var ve hepsi çok ba ar l . Çal anlar aç s ndan rotasyon olana sa lamas , Koç Toplulu u’nu çal anlar için de çekim merkezi yap yor.

AYNI D L KONU MAK

Bu kadar uzun zaman ayn grupta olman n birçok avantaj var. Grup bünyesinde 85 bin civar nda çal an var. Sonuçta ayn dili konu uyorsunuz. Grubun bir ortak kültürü ve dili var. Bu sadece benim için de il, toplulukta uzun süredir çal an tüm arkada lar için geçerli. Grubun temel ba ar kriterlerinin ard ndaki en önemli faktörlerden biri de bence bu ortak dil.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.