MOBİLYADA KAÇ YILA DÜŞTÜ?

Capital (Turkey) - - YENI DÕNEM -

ORTALAMA 7 YIL

Alfemo Pazarlama Müdürü SÜLEYMAN ZORAL, mobilyadaki de i im süresinin giderek k sald n belirtiyor: “5 y l öncesine bakt m zda 10 y l n üzerinde olan ürün yenileme süresi, art k 5-8 y l aras nda. Baz ürün gruplar nda 5 y l n bile alt na iniyor. Özellikle internet kullan m n n artmas ve bilgiye ula man n kolayla mas , geli en üretim teknolojileri ve malzeme alan ndaki yeniliklerin de katk s yla olu an yeni renkler, yeni trendler tüketicileri ve mobilya üreticilerini yeni ürün konusunda te vik ediyor. n aat sektöründeki de i imler de sürelerin k salmas nda etkin rol oynuyor.”

NTERNET N ETK S

Mobilya Sanayicileri Derne i Ba kanı AHMET GÜLEÇ, internet kullan m ndaki art n yenileme al mlar na önemli bir etki yapt n belirtiyor: “Her 3 markal mobilya tüketicisinden 2’si internet kullan yor. Tüketiciler mobilya sat n al rken en çok ürünün kalitesi, dayan kl olmas ve markan n güvenilirli ine dikkat ediyor. Tasar m kriterine daha ziyade AB gelir grubu ve kad n tüketiciler önem veriyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.