“KONUT YENİLEME SIKLAŞTI”

Capital (Turkey) - - YENI DÕNEM - Z YA ALTAN ELMAS

ORTALAMASI 5 YIL

TÜKET C NE ST YOR?

K MLER YEN L YOR?

/ SUR YAPI YKB

Konut al c s için evini yenileme süresi ortalama 5 y l diyebiliriz. Ancak iyi bir f rsat, ula m rahatl ve miras b rakabilece i bir yat r m de eri gördü ünde bu süre 2-3 y la bile inebiliyor. Tüketici art k sadece mecburiyetten de il, ya am kalitesini, zaman kalitesini art rmak için de tercihlerde bulunuyor. Örne in Be ikta - i li bölgesinde çal an bir çift için her iki köprüye de yak n mesafede bulunan Anadolu Yakas 'ndaki bir konut projesi cazip hale geliyor. Tüketicinin yenileme al mlar nda gözetti i en önemli kriter, konutun getirisi. Ayr ca karar verirken lokasyonun kendi bölgesinde ne kadar merkezi oldu una ve toplu ula m imkan na bak yorlar. Özellikle metro hatlar , köprü ula m , deniz ula m , havaalanlar na yak nl k, bölgedeki okullar, hastaneler ve mü terinin i ine olan yak nl k gibi hususlar, al m için belirleyici faktörler aras nda. Yenileme al mlar için kay tl bir istatistik olmamas na kar n ortalama orta-üst ve üst gelir grubunda bu oran n tüm al mlar içinde yar ya yak n oldu unu tahmin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de kendi içinde merkezile en bölgelerin yat r m cazibesini art raca n , ayn zamanda devlet eliyle yap lan ula m yat r mlar n n da bu art ta önemli bir paya sahip olaca n dü ünüyoruz. konusu. Bu tür dinamikler büyümede ciddi anlamda etkili. Sonuç olarak, sektör her y l yüzde 5 büyüyor. Bu oran Avrupa ülkelerine k yasla oldukça yüksek.”

n aattaki hareketlilik ve kentsel dönü üm, seramikteki al mlar da hareketlendiriyor. Yurtbay Seramik’in pazarlama müdürü Esra Bak n, “Sektör ara t rmalar , perakende mü terisinin evinde bir tadilat durumu olmad sürece seramiklerini 8-10 y lda bir de i tirdi ini gösteriyor. n aat sektöründeki h zlanma bu süreyi a a - ya çekiyor. Nihai mü terilerin yeni evlere ve dekorasyona duydu u ilgi sektörümüzü canland r yor” diyor.

Hal sektöründeki büyüme de son derece çarp c . Atlas Hal Genel Müdürü Meriç Bebito lu, “Son 4 y lda, yüzde 50’nin üzerinde talep art oldu unu görüyoruz. Bu talep art sektörde de olumlu de i imlerin ya anmas na neden oldu. Daha yüksek teknolojili üretim tesisleri kuruldu, yeni markalar ortaya ç kt . Büyümede yeni al mlar da etkili” eklinde konu uyor.

CİROYA ETKİSİ NE KADAR?

Peki yüzde 50’ler düzeyinde k salan yenileme süreleri, irket cirolar na beklenen dopingi yap yor mu? Sektör uzmanlar na göre bu sorunun yan t “Evet”.

Otomotiv sektöründe ciddi bir etki oldu u muhakkak. Toyota Pazarlama Direktörü Murat Akda , “Pazardaki araç sat lar n n yakla k yüzde 80’i yenileme olarak yap l yor. Bu oran y llar içinde pek de i iklik göstermese de araç yenileme sürelerinin k salmas , pazar n büyümesindeki önemli etkenlerden biri olarak dikkat çekiyor” diyor.

Klima pazar nda ise sat lar n yüzde 20’si yenileme al mlar ndan olu uyor. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Geçen y l 1,1 milyon adet olarak gerçekle en klima sat n n yüzde 80’lik k sm n yeni mekanlara ilk kez tak lan klimalar olu turdu. Kalan yüzde 20’lik k - s m ise yenileme amaçl tak lan klimalard . Bu durumda geçen y l sektörümüzün 220 bin yeni mü teri kazand n söyleyebiliriz” eklinde konu uyor.

Mobilya irketlerinde de yenileme al mlar n n cirodaki pay her geçen y l art yor. Bu oran Alfemo’da son 5 y lda yüzde 15’ten yüzde 35-40 seviyesine yükselmi durumda. Çilek Mobilya’da ise yeni al mlar n pay 5 y l önce yüzde 9-10 iken, imdilerde yüzde 12-13 aral - nda.

MURAT AKDA

HASAN ÖNDER

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.