SOSYAL MEDYA NASIL ÖLÇÜLMELİ?

Capital (Turkey) - - AL RIES -

ORU: u i çok zordur. Çünkü sosyal mesaj türleri “ nsanlar hiç güldürmeyen ama sadece bir eyleri zoraki dikte eden mesajlar”dan “Oldukça e lenceli ama içinde sat la ilgili hiçbir eyin olmad ” mesajlara kadar çok geni bir yelpazede yer alabiliyor.

E lenceli mesajlar n çok say da izleyicisi olabilir. Ancak bu izleyicilerden kaç tanesinin gerçekten birer mü teri olaca üphelidir. Dikte edici mesajlar n az say da izleyicisi olabilir. Ancak bu çok az say da izleyicinin birer mü teriye dönü me ihtimali de vard r. Biz sosyal medya ba ar s n ölçmenin en iyi yolu olarak sosyal medya program ba lat lmadan önceki sat hacmiyle bir y l veya daha sonraki sat lar ölçmenin en do rusu olaca n ke fettik. Peki neden bir y l? Çünkü herhangi bir pazarlama program n n sat lar üzerinde etki yapmas zaman al r.

B

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.