İLETİŞİM ÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİR

Capital (Turkey) - - AL RIES -

en New York’ta 28 y l boyunca bir reklam ajans i letmi tim. Bizim ba ar m z , hem reklamc l k ticareti medyas hem de genel i medyas nda ne kadar ses getirdi imiz belirlemi ti. Bu durum ayn zamanda New York’ta yerle ik yüzlerce di er reklam ajans için de geçerli. En ba ar l reklam ajanslar , en fazla ilgi çekmeyi ba arabilmi olanlard r.

Bir reklam ajans için PR’dan fazla i e yarayan bir ey yoktur. Peki kamuoyunda dikkat çekmeyi nas l ba ar rs n z? lgi çekmenin en iyi yolu mü terilerinizin ba ar l olmas d r. Reklam ajanslar hizmet verdikleri mü terileriyle tan n r.

Çok say da ses getirici reklam üretebilen bir ajans, nihayetinde hem piyasadaki yetenekli insanlar hem de yeni mü terileri cezbeder.

BORU: sizin içinde oldu unuz sektöre göre de i ir. Baz ürünler ve hizmetlerin tan t m en iyi sosyal medyada yap l r. Baz lar için ise PR yani halkla ili kiler veya yaz l ya da görsel medya uygundur. Baz lar nda da sektörel yay nlar veya genel yay nlar i e yarar. Ayn durum ürününüzün nihai mü teriye ula t r lmas n n getirileri için de geçerlidir. Bunlar n hepsi sizin ürününüzün do as na

Oba l d r. Intel, ki isel bilgisayar sat n alan tüketicilere kendi mikro-devrelerinin reklam n yapmakta çok ba ar l yd . Çünkü tüketiciler bir ki isel bilgisayar n en önemli parças n n bu elektronik devreler oldu una inan yordu. Ancak bir ki isel bilgisayar n çok say da di er bile eninin tedari ini yapan irketlerin kendi ürünlerinin reklam n ve pazarlamas n nihai tüketicilere yapmas hiç mant kl de ildir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.