İlham veren kampanyalar

Sosyal medya stratejisi kurmak kolay sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Dinamikleri geleneksel medyadan çok farklı olan bu mecrada şirketler için başarılı olmanın yolları da o derece çetrefilli. Bu karışık ve anlaşılması güç olan işi başarabilmek için şirketle

Capital (Turkey) - - SOSYAL MEDYA - ASLI SÖZBİLİR asozbilir@capital.com.tr

Yaratt etkiyi anlad kça irketler, sosyal medyaya hem CRM hem de pazarlama anlam nda daha fazla önem vermeye ba lad . Sosyal medya stratejileri de do al olarak daha titiz çal malar sonucunda ekilleniyor. Tüm dünyada irketler birbirlerinin yapt sosyal medya çal - malar n dikkatle takip ediyor, öne ç kan ve ba ar l olanlar not edip ilham kayna olarak kullan yor. Aralar nda Pfizer Türkiye gibi bu konuda ayl k raporlar haz rlay p sosyal medyan n gözdeleriyle ilgili de i en dinamik listeler haz rlayanlar bile var.

irketler tabii ki sektörleri gere i sosyal medyada farkl farkl örneklere odaklan yor. Örne in Turkcell Superonline THY’nin “Kobe vs. Messi” kampanyas gibi cesur çal malardan, Pegasus Havayollar Coca Cola’n n yarat c pazarlama hikayelerine dayanan sosyal medya etkile iminden esinlenmi . Otokoç gibi sadece irketlerden de il Ashton Kutcher gibi ünlülerin sosyal medyada yaratt etki ve sonuçlardan esinlenenler de var. te Türkiye’deki irketlere sosyal medyada ilham verenler…

İÇERİK ODAKLILAR

BSH Türkiye, 2012 y l nda sosyal medya stratejisini kurarken vizyonuna daha yak n bir ekilde güncellenen uluslararas havayolu irketlerinin bloglar n incelemi . Özellikle Virgin Atlantic ve Richard Branson’un sosyal medya uygulamalar n esin kayna olarak benimsemi . BSH Kurumsal leti im Müdürü Burçin Girit, bu çal malar n kendilerini neden etkiledi ini öyle özetliyor: “Ba ta blog olmak üzere, sosyal medyan n her kanal n senkronize ve tutarl biçimde kullanmalar takdir edilesi. çerikleri hem bilgilendirici, hem e lendirici hem de sürükleyici bir lezzette. ‘Yine neler yapm lar, bir bakal m’ duygusuyla takip ediyorsunuz.”

BSH Türkiye, bu örneklerden yola ç karak “sürdürülebilirlik, enerji verimlili i, inovasyon ve teknoloji” odakl BSH Blog’u geli tirmi . Girit, “Kurumsal blogda

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.