Akbank sosyal dinlemede

Capital (Turkey) - - SOSYAL MEDYA -

takip ediyor. irket, Coca-Cola’y hem gerçek zamanl ileti im, hem pazarlama ileti im hikayeleri yaratan tüketicinin iç görülerinden beslenen pazarlama ileti imi hikayeleri yaratma anlam nda dünya trendlerine yön veren bir marka olarak görüyor. Özellikle Coca-Cola’n n 2012 y l sonunda yapt ve kullan c lar n Twitter’da yeni y ldan umutlu olmak için s ralad nedenler aras ndan seçilenlerin Coca-Cola kutular üzerinde yer ald #bimilyonneden projesi ba ar l sosyal medya pazarlamas örne i olarak dikkat çekmi . KLM ise sadece bir havayolu markas olmak yerine, misafirlerinin seyahatlerini tümüyle sahiplenen ve bunu sosyal medya ileti imine ta yan bir marka olma hedefi ta mas aç s ndan örnek te kil ediyor.

irket, etkileyici buldu u bu örnekler do rultusunda 2013 y l nda kapsaml bir “Marka Mimarisi” çal mas ba latm . Pegasus Dijital Pazarlama Müdürü Didem Namver, bu çal man n somut sonuçlar n öyle anlat yor: “Marka evini yeniledikten sonra seyahatin önündeki zihinlerdeki bariyerleri kald rmay hedefleyen Antep ve Paris reklam filmlerinin sosyal mecralardaki yans mas n #atlayipgitsem hashtagi alt nda toplayarak hedef kitlemizi harekete geçirmeyi amaçlad k. Nitekim sosyal medya kullan c lar da bu hashtagi içselle tirerek kendileri için ilham kayna na dönü türmeyi ba ard ve ortaya çok güzel diyaloglar ç kt .”

“OREO”NUN İZİNDEN GİDENLER

ESURANCE, VODAFONE

Bunlara ek olarak Esurance’ın, tasarruf ettiği reklam harcamalarını Twitter kampanyasıyla müşterilerine dağıttığı “Superbowl” kampanyası ve Vodafone’un Romanya halkını internetle tanıştırmak üzere geliştirdiği “Çoban Ghita” projesi 2014’te markanın etkilendiği diğer ulusal ve uluslararası projeler. ca kullan c lar n internette en çok konu - tuklar konulara uygun bisküvi görseli tasar m yapan Oreo, bu kampanyayla 27 milyon Facebook kullan c s n n ilgisini çekti, Twitter’da yüzde 515’lik bir retweet art - ya ad , say s z habere konu oldu. Sosyal medya stratejisini kurarken Amerikan pazar n inceleyen CarrefourSA’n n da ilgisini Oreo çekmi . irketin kurumsal ileti im grup müdürü Banu Karamuk, “Marka, Daily Twist örne indeki gibi gündemdeki konular ve trendleri çok iyi takip etmenin yan s ra do ru zamanda do ru içerik ve yorumlarla markas n konuyla ba ar yla ba - da t rabiliyor” diyor.

Mercedes-Benz Türk yetkilileri de basit hikayesi olan ve hedef kitlesindeki insanlar n kendisinden bir eyler bulaca fikirlerden ilham ald klar n söylüyor. En be endikleri örnek olarak onlar da Oreo’yu gösteriyor. irketin pazarlama ileti imi k - s m müdürü Gamze ulen, “Sosyal medya pazarlamas nda bizim için önemli olan marka alg s ve ürünlerimizin tüketiciye en do ru ekilde anlat lmas . Oreo’nun bu alandaki ba ar s ürün kalitesinin yan s ra pazarlama ileti imindeki etkili dijital kampanyalar na da ba l ” diye konu uyor. Oreo’nun “Daily Twist” kampanyas ndaki fikrin basitli i ve uygulan ndan, UGC (Kullan c üretimi içerik) dinamiklerinden yararlanarak ortaya gerçekten etkili bir kampanya ç karmas ndan oldukça etkilenen bir di er irket de Volkswagen Türkiye… irketin binek araç pazarlama müdürü Ça r Özta , Nike’ n 2014 FIFA Dünya Kupas için yapt reklam filmlerinin sosyal medyada bir anda yay lmas da etkileyici buluyor. ABD’li bisküvi markas Oreo, Facebook’taki “Daily Twist” kampanyas yla Türkiye’deki pek çok irkete ilham vermi gözüküyor. Markan n 100’üncü y l erefine 25 Haziran 2012’de ba layan ve 100 gün boyun-

UNILEVER, COCA- COLA

Akbank, 7/24 tüketiciyle iletişim kuran, hayatlarını kolaylaştıran markaların projelerinden ilham alıyor. Unilever’in saç problemlerine çözümleri göstermek üzere geliştirdiği “All Things Hair” kanalı, Coca- Cola’nın sosyal medyadaki sıcak konulara gerçek zamanlı katıldığı “The Hub & Hustle” uygulaması bunlar arasında. YASEM N AYG N N

D DEM NAMVER

SÜREKLİ ETKİLEŞİM

Sosyal medyada her sektörden, her segmentten markan n tüketiciyle etkile imlerini inceleyen Vestel’in de

ANINDA YARDIM

CocaCola’nın sosyal dinleme projesi, şirkete CRM kanallarını daha da ileriye taşımak ve sosyal medya takipçileriyle diyalog kurmak için ilham veriyor. Akbank, Twitter’da Cats müzikaline bilet bulamadığından yakınan sosyal medya kullanıcılarına sürpriz yaparak bilet hediye etmiş. Benzer sürprizleri İstanbul Film Festivali’nde de yapmış.

KİTKAT- OREO

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü,“‘Social Listening’ olarak adlandırdığımız, internet üzerindeki sosyal mecralarda, markalar hakkında yazılan, paylaşılan fikirlerin belirlenmesi ve gözlemlenmesi sürecini de çok önemsiyoruz. Coca- Cola ve KitKat- Oreo örnekleri, bu konuda takip ettiğimiz örnekler oldu” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.