Ashton Kutcher’ın izindeki şirketler!

Capital (Turkey) - - SOSYAL MEDYA -

SONUÇ ODAKLI

Otokoç sosyal medya stratejisini kurarken bu sahadaki çalışmalarıyla hakkında konuşulan, yorum yapılan, kitleleri peşinden sürükleyen ve onlarla çift yönlü iletişime geçen ve ölçülebilir sonuç yaratan marka ve kampanyaları takip ediyor. En çok ilgisini çeken ise ABD’li aktör Ashton Kutcher’ın “Sıtmaya Son” kampanyası olmuş.

SOMUT DEĞER

Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, “Ashton Kutcher sıtmaya karşı sosyal sorumluluk kampanyasında 2009 yılında internete koyduğu bir video ile 1 milyon Twitter takipçisine ulaştı ve sıtmayla mücadele için bağış yapılmasını sağladı. Kampanya sonucunda Afrika’ya 90 binin üzerinde sıtma ağı tedarik edilmişti” diyor. globaldeki gözdesi Oreo. Yerelde ise Yemek Sepeti radar nda… Vestel Dijital Pazarlama Yöneticisi Alper Ceylan, “Oreo ‘Daily Twist’ kampanyas nda s radanl a kaymadan takipçileri her defas nda etkileyerek, bu alanda y llarca konu ulacak bir i e imza att . Yemek Sepeti’nin ise popüler kültürü takip edip, takipçileriyle ‘gerçek zamanl ’ etkile im kurmas ba ar l örneklerden” diyor.

Tüm bu irketler gibi sosyal medyada etkile imi ön planda tutan Vestel, “Tasar - m n Kalbi” ve “Evin Kalbi” gibi sosyal platformlarda tüketicileriyle ilgi alanlar üzerinden ileti ime geçip ili kilerini güçlendiriyor.

“Gerçek zamanl ” pazarlama kampanyalar ndan ilham alan bir di er irket de Algida… Oscar Ödül Töreni’nde Ellen Degeneres’in ünlülerle çekti i selfie ile dünyan n en çok payla lan tweeti unvan n al p, selfie ak m n ba latan Samsung’un çal - mas Algida’y #GöktenDondurmaYa sa kampanyas na örnek oldu. Belirlenen be ehirde insanlar dondurma ya murlar n sokaklar nda canl olarak deneyimlerken ayn zamanda Twitter üzerinden de ya murlara tan kl k etti. Algida Pazarlama Direktörü Leyal Eskin Y lmaz, “Bu ekilde an yakalayan ve zekice tasarlanan projeler tüketici gözünde de ayr arak viral hale geliyor ve geni kitlelere ula yor” diyor. Markan n örnek ald bir di er çal ma ise kad nlar n kendine olan güvenini iyile tirmeye yönelik ilham vererek, tüm dünyada en çok payla lan videolardan biri olan insan odakl Dove sketches kampanyas … Kampanyada NURÇ N KOÇO LU FBI’ n adli ressam Gil Zamora, 7 kad n kendi tasvirleriyle onlar görmeden çiziyor. Ard ndan, ba ka kad nlardan bu 7 kad n tasvir etmelerini istiyor ve ikinci bir resim yap yor. ki resim aras ndaki belirgin fark, kad nlar n kendilerini güzellik konusunda ac mas zca ele tirdi ini gösteriyor. Y lmaz’a göre projenin oda - na insan koyarak onlar n hayatlar ndan unsurlar içeren ve payla maya de er bulacaklar hikayeler yaratmak da kullan c lar marka ile ilgili içerik yaratmaya te vik ediyor.

SICAK, ESPRİLİ İLETİŞİM

Media Markt sosyal medya alan nda farkl özellikleriyle öne ç kan markalar radar na alm . Örne in prodüksiyon kalitesi, inovasyon ve mecralar aras entegrasyondaki ba ar lar ndan dolay Nike ve Heineken, sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle Starbucks’ yak ndan izliyor. Türkiye’de ise gençlik ile s cak, gündemi yakalayan ileti im çal malar ndan dolay gnçtrkcll’i takip ediyor. Yine viral de er ve e lenceli içerik yaratmakta çok ba ar l olan Old Spice da irketin global takip listesinde. Media Markt Türkiye Pazarlama Direktörü Nurçin Koço - lu, “Old Spice, Old Spice Guy’dan itibaren ahane bir ç k yakalad . Marka de erini yükseltti ve tekrar gençlerin hayat na girdi. Bugünlerde de ‘The Mandroid’ ileti imini heyecanla takip ediyorum” diyor.

Media Markt, tüm bu çal malardan ilham alarak sosyal medya ileti imini ekillendirmi . Nurçin Koço lu, “Sevgililer Günü’nde trip ölçer çal mam z kendine geni bir yer buldu. Samimi, matrak ve hayat n içinden gençleri yakalayan bir içgörü nedeniyle yay ld ” diyor.

Artema da sosyal medyada kullan - c lar yla samimi diyalog kuran markalardan ilham al yor. Burada da yine Oreo öne ç km . irketin pazarlama direktörü Arzu Uluda Elaz , “Oreo markas n n globaldeki Facebook içerik payla mlar nda üründen kopmadan markan n hitap tonundaki espri anlay n tüketiciyle payla yor” diyor.

Burger King’i ise Twitter’da entegre ileti im gerçekle tirip, konu ulan bir kampanya düzenledi i için be eniyor. Artema buradaki esprili ileti imi sosyal medya çal malar na yans t yor. Örne in Facebook’ta gerçekle tirdi i ve “Artema 1,5 milyon kez aç p kapamaya dayan yor, peki ya sen dayanabiliyor musun?” mesaj yla kurgulad ‘Heykeli Dikilecek nsan’ yar - mas na 83 bin 283 ki i kat ld . LEYAL ESK N

YILMAZ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.