“Her işin içine sosyal medya dahil olacak”

Mikolaj Jan Piskorski, Harvardlı bir işletme profesörü. “A Social Strategy: How We Profit from Social Media” (Sosyal Bir Strateji: Sosyal Medyadan Nasıl Kâr Ederiz) adlı kitabıyla adından söz ettiren akademisyen, şirketlere önemli tavsiyeler veriyor. “Lik

Capital (Turkey) - - SOSYAL MEDYA - ASLI SÖZBİLİR asozbilir@capital.com.tr

rt k neredeyse tüm irketler sosyal medyan n önemini anlad . Geleneksel medya kanallar n n yan s ra Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram gibi pek çok platform üzerinden mü terilerine ula maya çal - yorlar. Ancak genelde buradaki stratejilerini geleneksel al kanl klarla yönetip ba ar lar n da yine geleneksel metrik veriler üzerinden ölçüyorlar.

“A Social Strategy: How We Profit from Social Media” (Sosyal Bir Strateji: Sosyal Medyadan Nas l Kâr Ederiz) adl kitab n n yazar Harvardl i letme profesörü Mikolaj Jan Piskorski’ye göre kâr yaratmayan “like”lar n anlam yok.

Bu nedenle yazar, irketlere, sosyal medyada kendilerini anlatmay b rakmalar n öneriyor. “Direkt yay n yapmay b rak n, geri çekilin ve mü terileriniz aras nda ili ki kurman n yollar n bulun” diyen yazar, irketlere mü terileri için net fayda sa lamalar n tavsiye ediyor ve ekliyor: “ irketler de sa lad klar bu fayda kar l nda mü terilerinin kendileri için yorum, bilgi güncellemesi gibi yeni mü teriler getirecek bir eyler yapmalar n sa layabilir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.