Nike nasıl başarılı oldu?

Capital (Turkey) - - SOSYAL MEDYA -

Bir irketin sosyal medya stratejisini olu tururken en önemli faktör nedir?

Ara t rmam, irketlerin sosyal medya politikalar n olu tururken içerik üzerine yo unla mamalar gerekti ini gösteriyor. Çünkü içerik dedi iniz ey, genellikle irketle ilgili oluyor. As l önemli olan ise ula mak istedi iniz mü terinin sosyal ihtiyaçlar na nas l yard mc olabilece iniz. Yani burada mü teri odakl bir yakla mdan bahsediyoruz. Mü terimizin nas l bir sosyal ihtiyac var, biz bunu nas l kar layabiliriz, mü terilerimize ili kiler in a etme konusunda nas l yard m edebiliriz? Bu tip sorularla mü teriden yola ç karak bir sosyal medya stratejisi kurarsak her zaman somut sonuçlar elde ederiz. Ama irketin kendisinden yola ç karak haz rlanan bir içerik, geri dönü ler konusunda çok faydal olmayacakt r.

Size göre bir irketin sosyal stratejisi için yap lmas ve yap lmamas gereken temel eyler nelerdir?

PLATFORM KURDU

Sosyal platformlarda insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve birbirleriyle etkileşim kurmasını sağlamak çok önemli. Bunun en iyi örneklerinden biri Nike. Marka, Nike Plus (Nike+) adıyla kendi sosyal platformunu geliştirdi. Platform Nike ürünleri üzerinden arkadaşlarınızla ve tanımak istediğiniz sporcularla irtibat kurabilmenizi sağlıyor.

SATIŞLAR ARTTI

Nike, bu platform sayesinde insanların atletik başarılarını arkadaşlarıyla paylaştıklarını, insanların bu tip başarıları takdir edip bağlı Facebook sayfasında yorumda bulunduklarını, birbirini tanımayan kişilerin bile platform sayesinde birlikte koşmaya başladıklarını ve neticede satışların arttığını fark etti.

KULAKTAN KULAĞA

Çünkü insanlar arkadaşlarının övdüğü veya bahsettiği Nike ürününü denemek istiyor. Yani bu platform koşu, atletik aktivite üzerinden arkadaşların ve aynı sportif ilgileri paylaşan yabancılarla koşmak isteyen insanların sosyal etkileşime geçtiği ama aynı zamanda insanların sevdiği ürünleri arkadaşlarına tanıttığı bir platform oldu.

BEKLENMEYEN SONUÇ

Nike’ın beklemediği bir diğer olumlu sonuç ise bu platform aracılığıyla insanların Nike ürünlerini nasıl kullandığını, neden hoşlanıp neden hoşlanmadıklarını görebilmek oldu. Buradan aldıkları veriyi, AR- GE için kullanmaya başladılar ve müşteri ilgisi doğrultusunda yeni pek çok ayakkabı geliştirdiler.

Sosyal platformlar sizce her irket için faydal m ?

Sosyal strateji her irket için iyidir. Her irket bunu kullanabilir. Ama sadece Facebook ve Twitter kullanmaktan bahsediyorsan z bu, her irkete uygun olmayabilir. Örne in B2B irketlerin LinkedIn’de yer almas ve kendi platformlar n kurmas , daha faydal olabilir.

Sizce sosyal medyada en ba ar l irketler hangileri ve neden?

Nike, American Express, Cisco en ba ar - l örnekler aras nda. Bence ortak yönleri mü - terilerine yay n yapmaktansa onlar aras nda ili - ki in a etmeleri... Bir di er ortakl klar ise sosyal medyay sadece etkile im de il kâr ve i e yönelik fayda yaratmak amac yla kullanmalar .

Sosyal platformlar pazarlaman n do as n sizce nas l de i tirdi?

Sosyal platformlar tüketicileri demografik veri olarak de il birey olarak görebilece imiz tek yer. Bir internet sitesini ziyaret etti imde kim oldu umu tam olarak anlamazs n z ama bir sosyal platformu kulland mda kim oldu umu belli ederim. irketler, uzun y llar boyunca mü terilerinin telefon numaralar n ve adreslerini toplamaya çal t . Ayr ca reklam hedefleri aç s ndan bak ld nda “25-35 ya aras , sigara içen kitleye tan t m m yöneltmek istiyorum” dedi inizde Facebook veya LinkedIn üzerinden bu kitleyi tan mlay p hedefi 12’den vurabilirsiniz.

Sizce gelecek sosyal medya ve markalar aç s ndan ne vadediyor?

Bence önümüzdeki 5 y l içinde sosyal medyay konu may b rakaca z, çünkü yapt - m z her i in zaten içerisinde olacak. Ayr ca sosyal medya ve ürünün daha derin entegrasyonunu görece iz. Nike örne inde oldu u gibi irketler, ürün geli tirirken çok daha fazla sosyal platformlardan faydalanacak. Ve bu onlar daha da güçlü hale getirecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.