Yaratıcılık tükeniyor mu?

Capital (Turkey) - - MEDIA PULSE -

20 YILIN PROJEKS YONU WPP Grup CEO’su Sir Martin Sorrell, Bat ’da yarat c l n tükendi ini söylüyor. “Önümüzdeki y llarda Bat , nitelikli kreatif adaylarda sabit bir dü ü e tan k olacak” diyor. Bu problemi dü ük do um oranlar na, küçülen ailelere ve dijital teknolojinin geli mesine ba layan Sorrell, “Gelecekte çal ma ortam na giren say s azalacak ve gençler i e girdiklerinde daha teknoloji odakl , networkü geni ve daha az bürokratik irketleri tercih edecek” diye konu uyor. KR Z N ETK S Peki Türk reklam sektörü bu saptamaya ne diyor? Grey Group stanbul CEO’su Alper Üner de son y llarda yarat c l k performans nda bir de i im oldu unu dü ünenlerden. Özellikle 2009 krizinin ard ndan uluslararas markalar n büyük

bölümünün yarat c i lerini merkezile tirdi ini, bu durumun da s radan i ler yaratt n belirtiyor. Network ajanslar n n da kendi içlerinde rekabete girerek rekabetin yönünü yarat c l ktan

maliyete kayd rd klar na de iniyor. “Holdinglerin yurtd nda halka aç k olmas ve belli finansal sorumluluklar , lokal ajanslar da etkiliyor ve bahsedilen bürokrasiyi de beraberinde getiriyor. Bu bürokrasi de yarat c yetenekleri olan insan kayna n

ba ka sektörlere yönlendiriyor” diye konu uyor. BATI’NIN TEKEL Kramp’ n ba kan Ahmet Ak n ise farkl görü te. Bat ’da yarat c l n tükendi ine kat lm yor. Di er taraftan dijital teknolojilerin ve ya anan di er kültürel dönü ümlerin sonucu olarak yarat c l n Bat ’n n tekelinden ç kt n ifade ediyor. “Hem Bat ’da hem Do u’da teknolojiden ba ms z bir yarat c l k henüz i dünyas n n büyük ço unlu unu olu turan 30 ya n üstündeki dijital göçmenler için geçerli. Bir sonraki jenerasyonun çal ma ortam ndaki a rl artt kça ‘Yarat c l k teknoloji ile nas l bulu acak’ diye bir konu dünyan n hiçbir yerinde kalmayacak. Bu yeni jenerasyon Martin Sorrell’in dedi i gibi bürokrasiyi sevmeyen ve özgürlü ünden ödün vermeyen bir jenerasyon. te tam da bu yüzden reklam sektöründe genç reklamc lar n ba ms z ajanslara gösterdi i ilgi art yor. Yetenekler büyük ve güçlü olanda de il dinamik ve üretken olanda toplan yor” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.