YENİ DÖNEM CEO PORTRESİ

Capital (Turkey) - - LİDERLİK -

on dönemde üst düzey yönetici profilinde önemli de i imler var. Asl nda bu durum, sanayinin geli mesinden bu yana devam ediyor. 20’nci yüzy l n ilk 10 y l nda Ford, General Motors gibi büyük irketler kurucular taraf ndan yönetildi. 1920’lerden itibaren dünya, zirve koltuklar doldurmak için irketten irkete sürekli geçi yapan profesyonellere ahit oldu. Ta ki 1929’da ABD’den ba lay p tüm dünyaya yay lan büyük ekonomik buhran ve ard ndan 10 y l sonra gelen II. Dünya Sava ’na kadar... Bu dönemde hem profesyoneller hem de irketler için daha muhafazakar bir dönem ba lad . irketlerin riskten kaç nd , i güvenli inin öne ç kt , f rsatlar n azald yani k saca bir irkete ömrünü adayan profesyonellerin zirveye t rmand bir tablo ortaya ç kt .

1975’teki petrol krizinin ard ndan esen neo-liberal rüzgarlar ise profesyonellerin hayat na yeniden hareket getirdi. 1980’ler, 90’lar hatta 2000’lerin ilk yar s sad k çal an modelinin neredeyse yok oldu u, f rsatlar n pe inden ko an ve giderek gençle en tepe yöneticilerin her irkette k sa vakit geçirdi i dönemlerdi.

2008 finansal krizi ise büyüyü yeniden bozdu. Ayn büyük buhran sonras ndaki gibi irketler, var olan yöneticilerine deyim yerindeyse yap t . Görev süreleri ve do al olarak da tepe kadronun ya ortalamas yükseldi.

Bu, dünyadaki tablo… Peki, 2008 krizinin te et geçti i Türkiye’de C seviye yöne- tici s n f (CEO, CMO, CFO, COO, CIO, yönetim kurulu ve direktörler) dünyadaki de i imden ne ölçüde etkilendi? te Anadolu Grubu’ndan HSBC’ye, Borusan’dan Vodafone’a Türkiye’deki dev irketlerin tepe yöneticilerinin profi

lindeki 5 y ll k de i imin özeti…

UZUN YILLAR BERABER

2011 verilerine göre ABD’deki en büyük 100 irketin C seviye yöneticilerinin mevcut irketlerindeki çal ma süresi 20,4 y l. Bu kesimin bulunduklar pozisyona gelme süreleri ise ortalama 29,3 y l olarak dikkat çekiyor. ABD stihdam Bürosu’nun 2012 y l istatistiklerine göre de 2001 ile k yasland - nda tepe yöneticiler irketleriyle yüzde 12 oran nda daha fazla birlikteliklerini sürdürüyor. K saca 2008 krizi, C seviye yöneticilerin i güvenli i kayg s , irketlerin de hassas dönemde de i im korkusu nedeniyle üst düzey yöneticilerin ayn irkette kal süreleri uzam durumda.

Türkiye’de de C seviye yöneticilerde ABD’de oldu u gibi görevde kalma süreleri uzam durumda. Örne in Anadolu Grubu’nda üst yönetim 5 y l öncesine göre gençle mekle beraber yöneticiler eskisine oranla daha fazla süre görevde kal yor. Anadolu Grubu K Ba kan Osman Alptürer, “De i en pazar ko ullar na h zl ekilde uyum sa layabilen, yenilikçi ve var olan durumu sorgulayabilen profil özellikleri, irket yönetimleri için gereken vas flar oldu undan, bu artlar sa layan yöneticilerin görev süreleri uzad ” diyor.

C seviyede 47 gibi oldukça genç bir ortalamaya sahip olan Borusan Holding’de de bu tip yöneticilerde ortalama k dem yakla k 5 y l. Grup genelinde farkl rollerdeki deneyim ortalamas ise 17 y l buluyor.

JTI Türkiye’nin K ve idari i ler direktörü Ece Süeren Ok, C seviye yönetici pozisyonlar na ço unlukla irket içinden atama yapmay tercih ettiklerini söylüyor. Ok, “Pazarlama irketimizde, yönetim ekibimizin ço unlu u uzun y llard r birlikte çal t m z ve kendi bran lar nda farkl kademelerden C seviyeye yükselmi arkada lar m zdan olu uyor” diye konu uyor.

EDWARD DAVID SOUTHALL

ÖZLEM VERYER TA KAYA

ÇER DEN ATAMA ARTTI

ABD’li Booz & Company’nin dünyadaki en büyük halka aç k 2 bin 500 irket üzerinde yapt ara t rma 2013’te CEO sirkülasyonunun bir önceki y la göre 0,6 puan gerileyerek yüzde 14,4 oldu unu gösteriyor. irket içinden atanan CEO’lar n oran bir önceki y la göre 5 puan artarak yüzde 76 olmu . Kariyerleri boyunca sadece tek bir irkette çal anlar n oran ise bir önceki y la göre 1 puan artarak yüzde 26’ya ula m durumda.

YURTDI I TECRÜBE ÖNEML

CEO’lar n yüzde 80’inin irketin merkezinin bulundu u ülkeden oldu u görülüyor. Bu oran, 2012’de yüzde 81. Yurtd tecrübesi olanlar n oran ise yüzde 10 artarak yüzde 65’e ula m durumda. Bunlar n yüzde 58’i irketin i yapt sektördeki ba ka bir firmadan geliyor. 2012’de bu oran yüzde 55 eklinde gerçekle mi . Ortalama ya ise bir önceki y l ile ayn kalarak 53 olarak göze çarp yor.

YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜYOR

ABD’de 2011’de en büyük 100 irketin C seviye yöneticilerinin ya ortalamas 58,8’di. Heidrick and Struggles Türkiye Yönetim Kurulu Ba kan Ay egül

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.