OSMAN ALPTÜRER

Capital (Turkey) - - LİDERLİK - Gelecekte ya ortalamalar n n daha da gençle ece i, dünya pazarlar hakk nda daha fazla bilgisi olan, adaptasyon h z günümüzden daha yüksek bir profil bekliyoruz. Yine de potansiyelli çal anlar m za h zl kariyer olanaklar sa lad m zdan, grubumuzda ç

P nar Kalay, pazar paylar n n geli mesiyle birlikte liderlerini de yetenek yönetimiyle irket içinden yeti tirdiklerini anlat yor.

Kalay, “ çeriden terfiyi destekleyen ve yöneticilerini kendi içinden yeti tiren bir kariyer planlamas olu turuyoruz. Aç lan her 10 pozisyonumuzun 7’sini içerden terfi ve rotasyonlar ile kapatmaya ba lad k ve bu oran titizlikle takip ediyoruz. Bu stratejimizi farkl alanlarda geli tirdi imiz kariyer patikas uygulamalar m zla destekliyoruz” diyor.

HSBC de bir dünya bankas olmas n n avantaj yla kariyer planlamas kapsam nda yeteneklerini kendisi yeti tiriyor. HSBC K Genel Müdür Yard mc s engül Demircan, “Geçmi 5 y la bakt m zda HSBC Grubu ile daha fazla entegre olmu bir HSBC Türkiye var kar m zda. Buna paralel olarak C seviye yönetim kadromuza da HSBC Grubu bünyesinden daha fazla say da yönetici katt k” diyor.

TAZE KAN ARAYANLAR

Uzmanlar da Türkiye’de son 5 y lda genelde içeriden ataman n tercih edildi i görü ünde. Msearch Consulting Yönetici Orta Ali Midillili, bu durumun irketlerin risk alma çekincesinden kaynakland n ama bunun baz durumlarda irkete zarar verebilece ini söylüyor: “Art k bir yönetici sadece dürüst veya vefal diye makam n koruyamamal . Bunun d nda sa lad katma de ere bak lmal . Görevde kalma süresi 5-7 y l geçmemeli ve ideal olarak içeriden birisi bu pozisyonlara haz rlanmal . Ama ciddi bir kan de i ikli ine ihtiyaç duyulursa farkl bir

OSMAN ÜNAL kültür ya da yap dan atama yap lmal ” diyor.

LC Waikiki bünyesinde önemli kan de i imi ya ayan örneklerden. irket, büyümesine paralel olarak irketteki C seviye yöneticilerinin say s n n toplamda 5 y lda yüzde 75 art rd . Be y l önce s f r olan C seviyedeki expat oran n bugün yüzde 43’e ula t rm durumda. Son be y lda irkete kat lan dört C seviye yöneticiden 3’ü yabanc . irketin K koordinatörü Edward David Southall, bunun hem sektördeki deneyim eksikli inin hem de irketin uluslararas büyümesinin bir sonucu oldu unu söylüyor. Zaten yönetim dan man Ali Midillili de önümüzdeki dönemde irketlerin ihtiyac - na göre farkl sektör ve co rafyalarda en az 20 sene deneyimli üst düzey yöneticilerin aranan liderler olaca n dile getiriyor. Ernst & Young Türkiye K Direktörü Emre Çavu o ullar ise bunu do rularcas na farkl bak aç lar na, farkl co rafyalarda deneyime, sektör ve yönetim tecrübesine sahip yöneticilerin d ar dan al nmas yla ihtiyaca yönelik bir denge yakalamaya çal t klar n söylüyor.

YENİ PAZARA YENİ YÖNETİCİ

Son iki y la kadar içeriden en az 7 y ll k tecrübesi olan yöneticileri üst yönetime ta yan Schneider Electric ise bu politikas n irketin yeni pazarlara aç lmas yla de i tirmi durumda. irketin K Müdürü Onur Ba at, “Son y llarda irketin global olarak at l m yapt yeni pazarlarda ve i alanlar nda tecrübesi olan, yetkinliklerine ve liderlik özelliklerine ba l de erlendirmelerle irket d ndan yöneticileri de bünyemize kat yoruz” diyor.

Ekol Lojistik de içeride ve d ar da büyümenin getirdi i ihtiyaçla hem deneyim ihtiyac n n art yla hem ya ortalamas n n hem de d ar dan atamalar n artt bir irket… Bunun sonucu olarak son 5 y l içinde C seviye yöneticilerinin ya ortalamas 3 ya yükselmi , irketteki k - dem ortalamas yakla k 3 y l azalm ancak genel olarak toplam i k demi artm . irketin K genel müdürü Osman Ünal, “Bu da bize, üst yönetimdeki deneyimi art rmak ad na d ar dan daha fazla say da ama daha tecrübeli yöneticilerin atand n gösteriyor” diyor.

Bir de hem kurumsal yap lar hem de i yap ekilleri nedeniyle C seviyede iç ve d atama dengesini tutturmaya çal an irketler var.

Boehringer Ingelheim ve Borusan Holding bu irketler aras nda yer al yor. Borusan Holding K

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.