SEMRA AKMAN

Capital (Turkey) - - LİDERLİK - Tek bir alanda uzmanla madan ziyade farkl irket ve fonksiyonlarda deneyim kazanm , yenilikçi bak aç lar geli tirebilen yöneticilerimizin say s n art raca z. Kad nlara i dünyas nda e itlik sa lama giri imimiz kapsam nda u an yüzde 18 olan C seviy

Genel Müdür Yard mc s Semra Akman, 5 y l öncesine göre C seviye yöneticilerinin yüzde 18’inin de i ti ini ve yakla k yüzde 34’lük bir kesimin grup d ndan transfer edildi ini söylüyor. Bu de i im, C seviye kadrosundaki yöneticilerin irket içindeki rotasyona dahil edilmeleri ve irket d ndan farkl bak aç - lar getirecek yöneticilerin kuruma kat lmas için yap lan çal malar sonucunda gerçekle mi durumda.

Boehringer Ingelheim K Direktörü Sedef enyener de irketin yerle ik kurum kültürünün bir sonucu olarak çal an yla uzun vadeli bir ili ki kurdu unu, liderlerini de bu kültürü ya atan profillerden seçti ini söylüyor.

SEKTÖRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

C seviyeye d ar dan yönetici atama oran asl nda sektörlere göre farkl l k gösteriyor. Ay egül Ayd n, tabloyu öyle özetliyor:

“Bankalar n bir k sm nda yüzde 10’luk bir ortalama varken özellikle sektöre yeni giren yabanc bankalarda bu oran yüzde 40’a kadar ç kabiliyor. Holdinglerde yüzde 20, FMCG sektöründe yüzde 15, teknoloji irketlerinde yüzde 35-40, ilaç sektöründe ise ortalama yüzde 35 civar nda Cseviyesine d ar dan atama görülüyor.”

Egon Zehnder Yönetici Orta Murat Ye ildere ise son be y lda Türkiye’de en çok k sa dönemde geri dönü almak isteyen finansal yat r mc - lar n yat r mlar artt için d yöneticilere yönelik talebin artt görü ünde: “Zira finansal yat r mc lar, fark yaratacak yöneticilerin bünye d ndan gelece ine inan yor. Yurtd tecrübesi olan adaylara yönelik talebin veya terci-

AY EGÜL AYDIN hin artt n gözlemliyorum” diyor.

Önde gelen yat r m bankac l ve varl k yönetimi grubu ÜNLÜ&Co, Ye ildere’nin sav n do ruluyor. irketin K müdürü Muhittin Zayas, h zl büyümeye ba l olarak son 5 y lda

6 direktör ve genel müdürün ÜNLÜ&Co’ya ba ka irketlerden kat ld n anlat yor. Zayas, “Aç kças grubumuza dahil olan yöneticilerin say s çok fazla. Gruptan ayr lan yöneticimiz ise hemen hemen yok. Bunun sebebi ÜNLÜ&Co’nun büyüyen bir grup olmas ve yeni i ihtiyaçlar n n do urdu u alanlara hakim yöneticilerin irket bünyesine dahil olmas ” diyor.

C seviye yöneticilerin ya aral n n 37-48 aras nda de i ti ini anlatan Zayas, gruptaki ortalama çal ma sürelerinin ise 9,3 y l gibi yüksek bir seviyede oldu unu vurguluyor.

İSTİKRAR TUTKUNLARI

Management Center Türkiye Genel Müdürü Tanyer Sönmezer, bugün ve gelecekte istikrar aray - n n irketleri krizle mücadeleye hakim tecrübeli yöneticilere yöneltece i görü ünde… Tabii buna kurum kültürü kökle mi , görece muhafazakar irketlerin kendi içerisindeki istikrar ve devaml l k aray da eklenince bu tip organizasyonlarda C seviyesinde hem ya ortalamas n n yükseldi i hem de sirkülasyonun azald göze çarp yor.

Index Grup buna çok iyi bir örnek… irket, istikrara ve devaml l a çok önem veriyor. Öyle ki irketin C seviyesinde son be y lda bir de i iklik olmam . C seviye yöneticilerin ya ortalamas 50, ortalama k demi ise 17 y l. Çal anla uzun ili ki kültürünün sonucu Boehringer Ingelheim’da da üst düzey yöneticilerin 50 ya ortalamas nda, deneyim ve profil olarak belli bir olgunluk düzeyinde oldu u görülüyor.

Al an Lojistik de Index gibi C seviye yönetici konusunda görece muhafazakar irketlerden. irket, son be y l içinde bir direktör kat l m d nda C seviye yönetici kapsam nda ciddi bir de i im ya amam . Direktörlerin genel ortalama çal ma süresi 11 y l ve zaman içinde farkl pozisyonlardan terfi ettirilerek direktör pozisyonuna atanm lar. Al an Lojistik dari ler Direktörü Ayhan Özekin, “Gerekçe olarak, irketimizin bu pozisyona genellikle kurum kültürüyle yeti mi ve kendisini ba ar s yla ispat etmi çal anlar n atamay tercih etmesini gösterebiliriz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.