MÜŞTERİ KAYBINI AZALTMADA EN ETKİLİ YÖNTEMLER

Capital (Turkey) - - MÜŞTERİ YÖNETİMİ -

DE ER ÖNER S

Ço unlukla mü terilerin bir irkete gelme sebebiyle ayr lma sebebi ayn d r: Mü terilere sundu unuz de er

önerisi... Önerdi iniz de er azald kça ya da rakibin önerdi i de er artt kça kayb n z artacakt r. Bu nedenle rakibin taklit edemeyece i güçlü yanlar n z öne ç karan

bir de er önerisi in a etmek gerekir.

DENEY M Y LE T R LMEL

Mü terilere ya at lan deneyim, kay plar n en büyük ve

ba l ca sebebi olabilir. Mü terilerin sadakatini de art rabilir. Deneyimde ilk olarak odaklan lmas gereken

mü terinin en çok önemsedi i, ürünün ya da hizmetin temel özelliklerinin sorunsuz çal mas . Sonras nda ürünün

benzersiz bir deneyim sunacak ekilde çal mas mü terilerin ba ka irkete geçme olas l n ciddi ekilde

dü ürür.

BA LILIK PROGRAMLARI

Ba l l k programlar n n do ru hedef ve mekanizma ile tasarlanmas çok kritik. Günümüzde irketlerde sadece

maliyet yaratan ama ba l l a etkisi hiç olmayan programlar bulunuyor. Bu nedenle ba l l k programlar n n

etkisi sürekli ölçümlenmeli. Ayr ca ba l l k program sadece bir ba l l k arac de il ayn zamanda istenen davran (daha çok harcama, ziyaret s kl n n art r lmas

gibi) te vik edecek ekilde tasarlanmal .

PROAKT F KAYIP ÖNLEME

Gidebilecek mü terileri farkl davran lar ndan tahmin etmek ve önceden aksiyon almak, en etkili kay p engelleme yöntemlerinden biri. Mü teriler ço u zaman gideceklerini önceden haber

verir. Al veri lerini azalt rlar, ça r merkezinde ciddi bir problem b rak rlar. Hiçbir ön uyar vermeseler de rakibin yeni kampanyas n n tam hedef grubuna girecek bir kullan ma sahiptirler. Bu mü terileri

önceden tahmin edip ki isel teklifler göndermek, ço u zaman bu mü terileri

rekabete kar bir kalkana alabilir.

GER DÖNDÜRME

Son çare mü terinin ayr lma karar n verdi i ve aksiyona geçti i andan sonra geri ikna etme çal malar . Bu a amaya gelmeden kay plar engellemek çok daha önemli. Ancak kaybedilen mü terilerin geri

kazan lmas da do ru süreçlerle uyguland nda yüksek sonuçlar verebiliyor. Baz sektörde yüzde 30’a varan geri

kazanma oranlar görülebiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.