GEOMETRİK ORGANİZASYONLARI BAŞARILI KILAN 5 ÖNEMLİ ÖZELLİK

Capital (Turkey) - - STRATEJİ -

“Exponential Organizations” kitab n n yazarlar ndan Yuri van Geest’e son dönemde h zla büyüyen bu geometrik organizasyonlar n s rr n sorduk. Mobil teknolojiler, biyoteknoloji ve gelecek trendleri konusunda uzmanla an Geest, yeni teknolojileri i e adapte etmenin, inovasyonun ve yal n (lean) startup metoduyla yola ç kman n en önemli etkenler oldu u görü ünde. Geometrik büyümenin yeni bir yönetim anlay gerektirdi ini de söyleyen Geest, öyle devam ediyor:

“Bu organizasyonlarda liderlik daha farkl d r. Geleneksel strateji ölmü tür. Liderlik, çal anlar yönetmekten daha çok onlar yetkilendirmektir. Çal anlar gittikçe daha fazla inisiyatif al r, tak m oyuncusu haline gelir ve giri imci gibi davran r. Tüm bu geli melerin

YEN OLMA ETK S

S f rdan kurulduklar için atalet veya eskiden kalan bir yükleri, bat k maliyetleri yok. Kurum içi politikalar da bulunmuyor. Kültürleri de daha aç k, risk alan ve payla mc de i ik bir yap da. Sadece k sa vadeli ve mali de il, e itim ve verimlilik konusunda da ve uzun vadeli daha iyi performans kriterlerine sahipler. Lineer organizasyonlar ise de i tirmesi çok zor eski al kanl klar n n esiridir. Muhafazakar ve yeni yakla mlara kapal bir bak aç s na, dikey yap ya, yukar dan a a ya hiyerar ik süreçlere, sadece finansal amaçlara, ö renmek ve ke fetmek yerine optimizasyona odakl lar. Bu kurumlar n radikal yenili e kar güçlü bir ba kl vard r ve yenili e kar antikorlar geli tirirler. novasyon ço u zaman halihaz rdaki i lerine bir tehdittir.

GERÇEKLER ANLAMA

Çevik olabilmek için sahip olman z gereken meziyetler daha az sahiplik, daha fazla eri imdir ve rekabet avantaj için gereken insan kayna d r. Geri kalan her eyi d a lar ve platformlar arac l yla halledebilirsiniz. Bunlara eri im en önemli eydir. Geometrik büyüyen organizasyonlar bu gerçekleri iyi kavram t r ve bu do rultuda yollar n çizer.

YALIN STARTUP MODEL

Geometrik büyüyen bu irketler, devaml yenilikçi ve deneysel bir kültürü canl tutuyorlar. Yal n (Lean) Startup metodunu kullanarak mü terilerinin varsay mlar n ve mü terileri için yaratt klar çözümleri devaml test ediyorlar.

V CDANLI KAP TAL STLER

Ço unun bir amac vard r; dünyay büyük çapta ve iyiye do ru de i tirmek istiyorlar. Çünkü, sadece para kazanmak art k çal anlar, ortaklar ve yat r mc lar için yeterince ilginç de il. Art k konu; vicdan kapitalizm. Yani onlar para kazanmay ve ayn zamanda dünyay daha iyi bir yer haline getirmeyi de hedefliyorlar.

YAZILIMI KULLANAB LME

Yaz l m algoritmalar n yo un kullan yorlar (makinalar veya derin ö renim, yapay zeka). Bunlar süreçleri, ürünleri ve çal anlar olabildi ince çok güçlendiren eyler. sonucunda organizasyonlar a a dan yukar ya, yukar dan a a ya, hiyerar ikten network bazl ya, merkeziden da n a, kapal dan da aç k olmaya do ru gider.”

ING Bank Türkiye’nin inovasyon üzerine kurulu yeni dönem stratejisini aç klad özel toplant n n ana konu mac s olarak Türkiye’ye gelen Geest ile hem Startup’lar için h zl büyümenin yollar n hem geleneksel irketlerin kurtulu reçetelerini konu tuk. te k saca bir GEO (EXO) olman n yollar :

Geometrik büyüyen organizasyon (exponential organization) tam olarak ne demek?

Bu, h zl büyüyen teknolojilerin, devrimci yeniliklerin öne ç kar ld ve lineer rakiplerinden 10 kez daha ekonomik, h zl /etkili büyüyen bir organizasyonel modeldir.

Günümüzün bu geometrik büyüyen irketleri ve geleneksel organizasyonlar aras nda ne gibi farklar var?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.