GELENEKSEL ŞİRKETLER İÇİN AYAKTA KALMA YÖNTEMLERİ

Capital (Turkey) - - STRATEJİ -

Liderleri (yöneticileri ve yönetim kurulunu), y k c inovasyon konusunda e itmeliler. CEO’nun deste iyle ve uzun vadeli performans kriterleriyle halihaz rdaki i yap s ndan uzakla arak s n rlarda inovasyon yapmal lar. Uber, Twitter, Facebook, IBM Watson ve Google’ n yapt gibi aç k bir programlama yüzü olan aç k bir platform yarat p, inovasyona uygun yar malar ve bir payda ekosistemi yaratmal lar. Bu platform yenilikçi fikirler gelmesini sa layacak, bunun sonucunda inovasyon maliyeti azalacak ve inovasyonlar n verimlili i artacakt r. Tüm irketi gizlice rahats z etmeleri de gerekiyor. Bugünün f rsatlar n göz önüne alarak ataleti veya kötü miras olmayan içeriden ve d ar dan insanlarla (önce ufak bir tak mla) yeni bir organizasyon yaratmaya çal mal lar. Geometrik büyüyen startup’lar ile ortakl k kurmak veya onlara yat r m yapmak ve bunu yaparken onlar n ba ms zl na her zaman sayg duymakda geleneksel irketlerin ayakta kalmas n sa layabilir. Bu irketlerin startup kültürünü eski organizasyona entegre ederek öldürmemek gerek. B rak n ba ms z kals nlar. Bu irketler de i ik özellikleri kullanarak tekrar tekrar geometrik büyümeyi yakalayabilecek bir kimli e sahip. Büyümeye ivme katacak bu özelliklerin nas l bir kombinasyon olaca her irketin ortam na ve ne noktada oldu una ba l ...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.