2014’TE NASIL ŞİRKETLER AYAKTA KALACAK?

Capital (Turkey) - - STRATEJİ -

Bunun nedeni nedir?

Bu tablo internetin de etkisiyle de i imin h z n n artmas , küreselle me, geometrik teknolojilerin birbirine yak nla mas ve lineer organizasyonlar n geometrik bir dünyaya uyum sa layamamas ndan kaynaklan yor. 1955’te var olan 500 irketten hiçbiri u anda yok.

Geometrik organizasyonlar n bu kadar h zl ve büyük çapta büyümesinin zorluklar /dezavantajlar var m ?

Evet. Sadece büyümeye odaklanan, dengeyi ve entegrasyonu göz ard eden kötü

YEN TEKNOLOJ KULLANIMI YÜKSELECEK

Sensörlerin, robot teknolojisinin ve yapay zekan n, özellikle derin ö renimin çok daha fazla kullan ld n görece iz. Özellikle Bitcoin güven sistemi otomasyon ve ölçek konusunda önemli hale geliyor.

FÜTÜR ST K ORGAN ZASYON YAPISI

P2P (peer-to-peer, denkten denke) ve da n k organizasyonlar n ortaya ç kmas 2024’te daha da bask n hale gelecek. Tamamen algoritmalarla çal an, içinde neredeyse hiçbir çal an n olmad bir irket hayal edin.

GOOGLE VE FACEBOOK ETK S

Google, Facebook, Amazon gibi platform veya arka plan irketler muhtemelen etkilerini art racak ve vitrindeki irketler, startup’lar daha da n k ve çe itli hale gelecek.

GELECEKTEK STARTUP NASIL OLACAK?

Bu startup’lar de i ik arka plan irketlerinin sunduklar imkanlar de erlendirecek, sadece web’de, mobilde veya sosyal medyada de il ama giderek daha çok bioteknoloji, sentetik biyoloji, DNA s ralama, nöroteknoloji, büyük veri, algoritmalar, derin ö renme, robot bilim, 3 boyutlu yaz l m, sensörler gibi alanlarda da etkin olacaklar.

B RL ARTI I YA ANACAK

Büyük irketler ve startup’lar aras ndaki i birli i birçok seviyede artacak ve bir yandan da startup’lar n büyük bir yerle ik irketi zorlad durumlar da olacak. Önce startup’lar büyük irketlerle rekabet edecek ama giderek daha fazla i birli i ve ortakl k görece iz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.