3 FARKLI YAKLAŞIM

Capital (Turkey) - - İŞE ALIM -

Tekstil irketi Charlotte Russe’nin CEO’su ve ba kan Jenny Ming de i görü melerinde ki ilere ba ar s zl klar n soruyor. Bu soruya iyi yan t vermek önemli, çünkü adaylar n risk almaktan korkmad n ve baz eyler yanl gitti i zaman bunu kabul edebilme cesaretini gösterebildi ini söylüyor. “Ben her zaman bir eyler yanl gitti inde bunu kabul edebilen ki ilerle çal mak isterim” diye konu uyor.

K irketi Adler Group’un CEO’su Lou Adler ise konuya tamamen farkl bir aç dan bak yor. görü mesi yapt adaylara ilk olarak en önemli ba ar lar n n ne oldu unu soruyor. Adler neden bu soruyla ba lad n öyle aç kl yor: “Bu soru, sadece ba vuru sahibine enerji vermiyor ayn zamanda onlar n ilgi ve tutkular n n sizinle ayn olup olmad n da ortaya koyuyor. E er siz bir ki inin en önemli ba ar s n dinler ve onu anlamaya çal rsan z bu ki inin nas l motive edildi ini de bilirsiniz.”

360 DERECE GÖRÜŞ

Steve Ballmer’dan bo alan CEO’luk koltu unu devralan Microsoft’un yeni CEO’su Satya Nadella ise birlikte çal aca çal ma arkada lar n belirlerken oldukça net bir stratejiye sahip. Nadella, C seviye yönetici adaylarla yapt i görü melerinde aday 360 derece anlaman n çok önemli oldu una

MAA BEKLENT N NE?

Vakkas Altınba ,

"Maa soruma net yanıt verenler benden eksi puan alır"

diyor.

dünyas n n farkl sektörlerdeki patron ve CEO’lar da orta düzey yönetici al m nda farkl yakla m içinde. Örne in Alt nba Holding Yönetim Kurulu Ba kan Vakkas Alt nba , aidiyet duygusunu sorgulamak için “Kaç irket de i tirdiniz”, maa a yakla m n belirlemek için “Maa beklentiniz nedir”, ekip ruhuna yatk nl n görmek için “Hobileriniz neler, spor yapar m s n z” sorular n yöneltiyor. Alt nba , “Maa sorusuna net rakam söyleyenler benden eksi puan al r” derken, yüzme ve yürüyü yapanlar n da art puan ald n ifade ediyor.

BA ARININ TANIMI

Sarkuysan CEO’su Hayrettin Çayc , yönetici adaylara profesyonel hayatlar nda gerçekle tirmeyi istedikleri ancak henüz buna imkan bulamad klar konular sordu unu söylüyor. Bunun yan nda ba ar n n tan m n , kendilerini hangi artlarda ba ar l hissettiklerini ve do ru oldu unu dü ündükleri fikirleri üst amirlerinin muhalefetine ra men savunup savunmayacaklar n da sorgulad n belirtiyor.

K SEL BÜTÜNLÜK

Petkim Genel Müdürü Kenan Yavuz ise görü melerde aday n ki isel bütünlü ü ve mesleki birikimine dikkat ediyor. “Profesyonelli i ki ilikle bulu turmak çok önemli. Ki isel bütünlükten kast m, uyumlu, azimli, dürüst, aile ya am nda toplumsal ve evrensel de erlere sayg l , dünyay izleyen, çal ma arkada lar na sayg l bir ki ilik, mesleki birikimi ise e itimi ve tecrübesi olmal ” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.