“YETKİNLİKTEN ZİYADE STRATEJİ SORGULANMALI”

Capital (Turkey) - - İŞE ALIM -

bakar z. Samimiyet de çok önemli. Samimi bir duru u olmas adaya de er katar. kna kabiliyetini de ölçmeye çal r m. Bir yönetici her ortamda ikna kabiliyetiyle kendisini öne ç karmak durumundad r.”

“BANA TUTKULU BİR ŞEY ANLAT”

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Ayd n, irketin profilini “Yarat c , kendiyle bar k, yenilikleri takip eden, adeta hayat ba ka bir tonda ya ayan çal an profiline sahip bir irket” olarak ortaya koyuyor. C seviye yönetici adaylar n n da öncelikle bu ortama uyum sa lay p sa lamayaca na bak yor. Bu düzeydeki i e al m görü melerinde adaylar n çevresinden farkl la an, ahs na münhas r ki i olmas na dikkat ediyor. Bu nedenle adaylara, “Bana i d nda ne ö retebilirsin” sorusunu soruyor. “Beraber çal t m insanlardan bir eyler ö renmekten, onlarla i d nda konu abilmekten keyif al yorum” diyen Ayd n,

KR T K NOKTALAR

/ MANAGEMENT CENTRE TÜRK YE CEO’SU

Yönetici i e al rken en önemli sorunun “Hayalin ne? Nas l hayaller kuruyorsun? Senin gerçekle tirmek istedi in eyler, CEO olarak benim hayallerimle paralel mi?” sorular n n oldu unu dü ünüyorum. Bununla paralel günümüzde, ki inin sadece kendi hayat de il, bulundu u eko sistemin yani ailesinin, çocuklar n n hayallerinin, hedeflerinin irketin kararlar na çok etkisi oldu unu dü ünüyorum.

BA ARISIZLIK SORULMALI

CEO’nun odaklanmas gereken konunun, ki inin yetkinli i ya da uzmanl ndan ziyade, i in zorluklar , nas l bir strateji uygulamak istiyor, hangi konularda kendisine ba l ki ilerin neyi ba armas n istiyor gibi konular konu mas n önemli buluyorum. Ki inin bugüne kadarki ba ar lar n dinlemek kolay ama bunun yan nda ba ar s zl klar n da sormas gerekiyor.

EN Y ALIM YAPANLAR

Di er önemli konuysa, irket de erleri ve bu de erlerde nas l davran laca yla ilgili dinlemeler yani açmazlar kullan lmas . “Böyle bir durumda ne yapars n, hangi de eri tercih edersin” önemli sorular. Bu konuda en iyi i e al m yapan irketler kimler diye bakacak olursak, Google ve Lego’nun yan s ra yurtd nda özellikle oyunun kurallar n de i tiren irketlerin örne in Toms ayakkab lar n n, Air New Zeland’ n, Tesla arabalar n n, Gora-tex’in bunu gerçekten iyi yapt n dü ünüyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.