EN ETKİLİ DEĞERLENDİRME

Capital (Turkey) - - İŞE ALIM -

sordu u di er önemli sorular ve nedenlerini de öyle payla yor:

“Bana tutkulu oldu un bir eyi anlat’ derim. Hayat nda tutkulu hissetti i bir ey olmayanlar n irketin büyüme heyecan n ve vizyonunu payla abileceklerine inanm yorum. Hala y lda yüzde 50 büyümenin alt na dü meyen bir irket olarak C ve direktör seviyesinde o heyecan hissederek ekibine aktarabilecek yöneticilere ihtiyac m z var. Yemeksepeti’nin 14 y ll k tarihinde ö rendi imiz bir ey de hatalardan mümkün oldu unca h zl ders ç kar p karar almak oldu u için sordu um bir di er soru ‘Hata yapt n fark etti in ve düzeltmek için ad m att n bir durumu anlat’ oluyor. Bir de tabii bizimle çal acak herkese sordu umuz, benim en sevdi im bonus soru, ‘En sevdi in yemek ne?’ Bunlar d nda sordu um daha birçok enteresan soru var ancak mülakat n sürprizlerini bozmak istemem, çünkü insanlar a rtma faktörü sayesinde gard dü ük yakalamay seviyorum.”

“SABAH İNSANI MISIN?”

Teknosa Genel Müdürü Necil Oyman, i e al mda ilk olarak aday n önceli ine dikkat ediyor. Bu amaçla “ e geldi inde ilk neye bakars n” sorusunu yöneltiyor. Bu soruya bazen ciro raporuna bakmak, bazen e-mailleri kontrol etmek yan t n n verildi ini belirten Oyman, “Benim tercihim mü teri geri bildirimine bak yorum demeleri. Bunu diyen adam i e girer. Son derece mü teri odakl olmas laz m.

Nevzat Aydın, "Tutkusu olmayanların irketin büyüme

heyecanını payla abileceklerine

inanmıyorum" diyor.

YETK NL K BAZLI

ÖRNEK SORULAR

GELECEK POTANS YEL

kinci önemli konu irketin sizinle ayn ortak de erlere sahip olmas . De erler uyu mazsa problem olur” diyor.

Oyman’ n görü melerde sordu u ki isel sorular var. Bunlar aras nda, “Nerede büyüdünüz” ve “Sabah insan m s n z, ak am insan m ” sorular dikkat çekiyor. Oyman, bu sorular neden sordu unu ve nas l yan tlar bekledi ini de öyle anlat yor:

“Örne in küçük ehirlerde büyüyenlerin özgüveni yüksek, insan ili kileri çok daha s cak oluyor. Biz de hizmet, çözüm ve de er satmaya çal yoruz. nsan ili kileri güçlü ki ilere ihtiyac m z var. Sabah insan olup olmad n ö renmeye çal mam z n nedeni ise bu, yo un tempolu bir i . Ma azalarda 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Baz lar sabah kalkmakta zorlan yor. Ben y llar önce öyleydim. imdi sabah insan y m, sabah saat 5’te e-mail yazmaya ba lar m. E-maillerimi temizledikten sonra i e giderim.”

/ EGON ZEHNDER INTERNATIONAL YÖNET C ORTA I

Yap land r lm yetkinlik bazl mülakatlar ve 360 derece isimsiz al nm referanslar, yönetici de erlendirmede en etkin yöntemler. Bu yüzden de yetkinlik bazl de erlendirme yapabilmenin yöneticiler için kritik önem ta d n söylemeliyim.

Bu aç dan bak ld nda “Geli imine katk da bulunmaktan gurur duydu unuz bir ekip üyesinin ki isel geli imi için hangi çabalar , nas l gösterdiniz”, “Hedefe ula mak yolunda engelleri a arken zorlad n z bir örnek ya da beklentilerin üzerinde performans gösterdi iniz bir örne i detayland r r m s n z”, “K sa vadeli sonuçlardan fedakarl k ederek, uzun vadeli sonuçlara ula ma becerisini gösterdi iniz bir örnek hat rl yor musunuz” gibi sorular iyi örnekleri olu turuyor.

Ayr ca gelecekle ilgili ki ilerin potansiyelini tespit etmek için ki ilerin geli im s n rlar n geri bildirim alma ba ar lar na göre bulmak önemli olacakt r. Geri bildirim almak için farkl f rsatlar kullanan, duyduklar ndan duygusal olarak etkilenmeden içselle tiren ve kararl l kla davran lar na de i im olarak uygulayan bireylerin geli imi h zl olacak ve dolay s yla da potansiyelleri yüksek olacakt r.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.