“ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM 3 ÖNEMLİ KONU VAR”

Capital (Turkey) - - İŞE ALIM -

DERS ALINAN HATALAR

Mutlaka sordu um üç soru de il ama mutlaka ö renmek istedi im üç ba l k, ba ar öyküleri, ders al nan hatalar ve gelecek hedefleri olur. Ayr nt l ve uzun say labilecek i görü meleri yapar m. Do ru seçimin pozisyon için oldu u kadar aday n gelece i için de çok önem ta d na inan r m. Her çal an m zla uzun soluklu ili kiler kurmak isteriz, yeterli zaman ve enerji yat r m n mutlaka yapmaya özen gösteririm.

DETAYDA TANIMAK

Aday detayda tan maya, de erlerini, önceliklerini, motivasyon unsurlar n , karar al rken nelerin kendisini yönlendirdi ini, kurumumuz için kritik olan temel yetkinliklerde geldi i seviyeyi, ekibi ve kendisini geli tirmeye ne kadar önem verdi ini anlamaya çal r m. Ayr ca kurum kültürüyle çal an n de erlerinin uyum içinde olmas n n seçim yaparken en kritik konulardan oldu una inan r m.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.