LEASİNG HANGİ SEKTÖRLERİ SEVİYOR?

Capital (Turkey) - - SEKTÖRLER -

Müdürü Özcan Türkak n, “Haziran sonu itibar yla kredi portföyümüzde enerji üretimi yüzde 31’lik payla birinci s rada. Son bir y lda, yenilenebilir enerji kredilerinde dolar baz nda yüzde 8,5, enerji verimlili inde yüzde 21 büyüme kaydettik. Bu y l n ilk 6 ay nda enerji üretimi, enerji verimlili i ve turizm alanlar nda 350 milyon dolarl k kredi sa lad k” sözleriyle bu alana verdikleri önceli i aktar yor. ABank Kurumsal Ticari Bankac l k Genel Müdür Yard mc s Muzaffer Öztürk ise “Hedef segmentimiz KOB ’lerin, yenilenebilir enerji projeleri ço u finans kurumu taraf ndan ikinci planda b rak l yor. Biz burada etkin oyuncu olaca z” diyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Bankalar büyüme trendindeki turizm, tar m ve sa - l k sektörlerini de yak n takibe alm durumda. Öyle ki ankete kat lanlar yöneticiler turizme 5 üzerinden 3,8 y ld z veriyor. ekerbank Genel Müdürü

DESTEK NEREYE?

Leasing alan nda ankete kat lan irket yöneticileri, a z birli i yapm ças na enerjiye “5 y ld z” veriyor. Ayn ekilde turizm ve g da-içecek sektörleri de büyümek istenen alanlar n ba nda geliyor. Burada enteresan olarak ankette irket yöneticileri, en riskli sektörler aras nda sürdürülebilir büyüme problemi olmas nedeniyle in aat taahhüt ve tar m alanlar n say yor. Aklease Genel Müdürü Tuncer Mutlucan, “Haziran 2014 itibar yla portföyümüzde da l m, imalat sanayi yüzde 59 ve hizmet yüzde 41 olarak gerçekle ti. malat sanayinin alt k r l mlar nda da yüzde 5’le enerji, yüzde 6’yla metal i leme ve demir çelik, yüzde 13’le in aat ve yine yüzde 13’le tekstil öne ç k yor. n aat, özellikle yenilenebilir enerji ve sa l k sektörlerini desteklemeye devam edece iz” diyor.

SA LIK YÜKSELECEK

Deniz Leasing Genel Müdürü Kahraman Günayd n da Mutlucan ile ayn fikirde. Günayd n, öyle de erlendiriyor:

“Yenilenebilir enerji, sa l k ve turizmdeki yat r mlar ndan pay almay hedefliyoruz. Hükümet ve özel sektörün ortak gerçekle tirmeyi planlad yeni sa l k projeleriyle bu sektörün ivme kazanmas n bekliyoruz. Sa l k sektöründe y ll k yüzde 25 büyüme yakalad k.”

Sektörün öncülerinden Garanti Leasing’in genel müdürü Ünal Gökmen, irket olarak gözde gördükleri sektörleri öyle aktar yor:

“Metal i leme makineleri, tekstil, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde büyümeyi hedefliyoruz. 2013- 2014 Mart döneminde motoryat ve yelkenli sektörü yüzde 355, metal i leme yüzde 96, gayrimenkul yüzde 58 ve tekstil yüzde 8 büyüdü. Bizse motoryat ve yelkenlide yüzde 500, gayrimenkulde yüzde 155 ve tekstilde yüzde 114 büyüdük.”

Ömer Baktır, “Enerji, turizm

ve imalat sektörlerinin

kredi portföyümüzdeki payı arttı” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.