FAKTORİNGDE TEKSTİL VE TAAHHÜT ÖNEMLİ

Capital (Turkey) - - SEKTÖRLER -

ODAKTAK LER

ENERJ 2’YE KATLIYOR

nomisine paralel olarak büyüyen telekom, sa l k, hava ta mac l gibi hizmet sektörlerine a rl k veriyoruz” diyor.

Banka yöneticilerinin bu “5 y ld zl ” sektörleri, hem yüksek büyüme potansiyeli gördükleri hem kendi strateji ve ürün gamlar na uygun bulduklar için öne ç kar yor. Örne in Finansbank KOB ve Tar m Bankac l Genel Müdür Yard mc s Metin Karabiber, 5 y ld z verdi i in aat taahhüt, sa l k, turizm ve tar m alanlar n seçme nedenini sektörlerin yüksek kârl l ve büyüme potansiyeli olarak aç kl yor. Akbank KOB Bankac l ndan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Bülent O uz, enerji, sa l k ve turizmin alt n çizerken ana kriterini, bankan n stratejisi ve odak ürünleriyle bu alanlar kapsamas olarak gösteriyor. TEB Kurumsal Bankac l k Genel Müdür Yard mc s Levent Çelebio lu içinse kredibilitesi yüksek oldu u ve global piyasalarda öneminin artmas nedeniyle en gözde sektörler enerji, turizm ve tar m.

Türkiye’nin önde gelen faktoring irketi yöneticilerinin en fazla 5 y ld z verdi i sektörlerin ba nda tekstil, in aat taahhüt ve tar m geliyor. Bili im ve teknoloji sektörleri de faktoring için ilgi çekici… Tabii her irketin farkl odak sektörleri bulunuyor. Örne in Deniz Faktoring Genel Müdürü Mustafa ahan, medya ve reklamda yakalad klar öncülü ü devam ettirmenin yan nda enerji, in aat taahhüt, g da ve spor kulüplerine öncelik verdiklerini aç kl yor. ahan, “Medya sektöründe tahsilat yönetimiyle 2006’dan bu yana lideriz ve her y l artan bir hacim gerçekle tiriyoruz. Sektörel da l m m zda medya yüzde 16, enerji yüzde 15 ve otomotiv yüzde 15 pay al yor. Buralarda y ll k yüzde 15- 20 büyüyece iz” diyor.

Garanti Factoring Genel Müdürü Hulki Kara da üretim ve hizmet alt ndaki belirli sektörlerde mevcut hacimlerini art rmay hedeflediklerini aç kl yor. Kara, “Özellikle yüksek hacimli i lemlerin gerçekle ti i enerji, otomotiv üretimi ve da t m na odaklan yoruz. Enerji ve petrol i lemleriyle ilgili sektörlerde yüzde 100’e yak n büyüme söz konusu. Di er sektörlerde büyüme oranlar yüzde 25-30 aras nda de i iyor. Odakland m z bu sektörler ilk 6 ayl k ciromuzda 3 milyar TL’lik bir büyüklü ü sahip” diye konu uyor.

HERKESİN RİSK ALGISI FARKLI

Finans n gözünü korkutan sektörler de var. Sektör puanlamas nda in aat 3 puanla en sonda geliyor. Ayn ekilde tekstil de kredi verirken finans sektörünü dü ündüren alanlar n ba nda. Bank Asya Koordinatörü Abdullah Çelik, doymu bir pazara ula mas ve sektörün sürdürülebilir büyüme problemi ya amas nedeniyle in aat-taahhüt ve medyay riskli buluyor. TSKB Genel Müdürü Özcan Türkak n da Çelik ile ayn fikirde. n aat taahhüt sektörünü hem büyüme problemleri hem kârl l klardaki düzenli dü ü nedeniyle yüksek riskli olarak de erlendiriyor.

Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk’in ise meslekta lar ndan farkl olarak en riskli gördü ü alan tar m. Gürerk, bu sektörün büyüme problemi ya ad na ve bu alanda finans oyuncular n n yo un rekabet gösterdi ine inan yor. Bank Pozitif Genel Müdürü Hasan Akçakayal o lu için ise enerji ve ula t rma sektörleri risk kategorisinde. Bu sektörün kârl l klar nda düzenli dü ü görülmesi ve finansta bu sektörde kâr oranlar n n dü ük olmas bu karar nda etkili oluyor.

Tabii bankac l k alan nda sektör ba ms z farkl stratejiyle büyüyen bankalar da yok de il. ING Bank Türkiye bunlardan biri… P nar Abay, “Biz sektör ayr m ndan ziyade, uluslararas banka olmada istekliyiz. Yurtd nda faaliyet gösteren Türk mü terilerimize verilen krediler, y lba ndan bu yana yüzde 84 artt . Bu kredilerin y l n ikinci yar s nda yüzde 43 büyümesini öngörüyoruz. Önümüzdeki 3 y lda yurtd nda faaliyet gösteren Türk irketlerine verdi imiz kredilerin, toplam içinde pay n n bugünkü yüzde 5’ten yüzde 16’ya ç kmas - n bekliyoruz” diyor. Ayn ekilde Akbank da sektör seçimi yerine KOB ve esnaf odakl büyüme yolu çiziyor. Akbank Genel Müdürü Hakan Binba gil, “ lk 6 ayda orta, küçük ve mikro ölçekli i - letmeler ve kurumsal krediler yoluyla reel sektöre 85 milyar TL’si nakdi kredi olmak üzere toplamda 115 milyar TL destek yaratt k. ‘Oldu unda Öde’ kredisiyle Ekim 2013’ten bu y l n ilk yar s - na kadar 15 bin esnaf m za 650 milyon TL ek kredi deste i sa lad k” eklinde konu uyor.

MUSTAFA AHAN

PINAR ABAY

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.