“SATIŞ ODAKLI, ORTA ÖLÇEĞE YAKIN BANKA OLACAĞIZ”

2012 sonunda Türkiye pazar na giren Kuveytli Burgan Bank Grubu’nun, farkl bankac l k alanlar nda iddial büyüme planlar var. ubatta bankan n kaptan koltu una oturan MURAT D NÇ, “Biz kitle bankac l ndan ziyade sat ve mü teri odakl bankac l k hedefl

Capital (Turkey) - - FİNANS - ELÇİN CİRİK ecirik@capital.com.tr

urgan Bank Grubu’nun Eurobank Tekfen’in hisselerini sat n alarak Türkiye pazar na girmesinin üzerinden 1,5 y l geçti. Bu sürede banka yönetimi yenilendi. ubat ay nda bankan n kaptan kö küne oturan Murat Dinç, yeni Kuveytli sermayedar n güvenini kazanmak için k sa vadeli stratejilerle ilerlemeyi tercih ediyor. Yeni genel müdür, “Bazen 3 ayl k bazen 1 y ll k stratejiler yap yoruz. u anda orta m z Türkiye’yi yeni tan yor. Biz de k sa vadeli hedefleri gerçekle tirip, ortakta güven uyand r p bankam z ileriye ta mak istiyoruz” diyor.

Banka, ilk y l ndan bu yana büyüme trendinde… Öyle ki bir y ll k süreçte banka kredileri yüzde 50, mevduat yüzde 40 büyüdü. lk yar y 7,2 milyar TL aktif büyüklükle bitiren banka, Türkiye’de farkl bankac l k alanlar nda yeni hedeflere sahip.

“Biz kitle bankac l ndan ziyade sat ve mü teri odakl bankac l k hedefliyoruz. Bu kapsamda bankan n sat te kilat n desteklemeye ba lad k” diyen Dinç, 2015’in ilk çeyre inde yat r mlar n tamamlamalar sonras bireysel bankac l kta da iddial olacaklar n aç kl yor. Bireysel bankac l kta tüketici ve ihtiyaç kredilerinde olmak isteyen Burgan Bank’ n ticari bankac l kta da turizm, taahhüt ve d ticaret sektörlerinde güçlü büyüme planlar var. Genel müdür Dinç, ana sermayedar n gücüyle yurtd nda Irak ve Cezayir’de i lem hacmini art rmay ve Burgan Bank Grubu’nun güçlü mü teri taban na Türkiye’de özel bankac l k hizmeti vermeyi de planl yor.

Alt ay önce göreve gelen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, Capital’e Kuveytli ana sermayedarla geli tirdikleri i modellerini,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.